SOCB537 Проект: Практически умения в писането и четенето на социологически текст - І част

Анотация:

Целта на този извънаудиторен курс в първата му част е да научи студентите да работят с различни по характер социологически текстове. Те избират годишнина на списание социологически проблеми и правят обзор на съдържанието отделните книжки по рубрики и отделни статии.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Кольо Коев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Списание "Социологически проблеми"

Средства за оценяване:

Писмени работи