SOCB536 Практика: Събиране и анализ на социологически данни - І част

Анотация:

Курсът цели изграждане на умения за структуриране на дизайн на емпирично социологическо проучване, за контрол над резултатите и интерпретирането им.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р
 Леа Вайсова  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Студентите ще:

1. Знаят:

• основните етапи на подготовката и осъществяването на едно емпирично социологическо изследване

• основните количествени и качествени методи за анализ на информацията

2. Могат:

• да планират коректно всички етапи на едно емпирично социологическо изследване

• да интерпретират съдържателно получените резултати


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Определяне на изследователския проблем

2. Разработване на подход за решаването на проблема І

3. Разработване на подход за решаването на проблема ІІ

4. Разработване на план на изследването

5. Качествени изследвания: методи за генериране на данни

6. Качествени изследвания: анализ

7. Набиране на количествени данни (моментна снимка или обследване, наблюдение, експеримент)

8. Анализ на вторична информация

9. Измерване и методи на скалиране

10. Разработване на инструментариума (интервю, анкета)

11. Определяне на обема на извадката и провеждане на извадковото наблюдение

12. План за анализ на данните

13. План за анализ на данните

14. План за анализ на данните

15. План за анализ на данните

Литература по темите:

Берто, Д. 1991. „Различни функции на биографичните разкази в изследователския процес“. В: Социологически проблеми 1, 133–141.

Бьодекер. Х. Е. 2010. „Биографията: изследване на частен случай. В: Между макроисторията и микроисторията или историята в множествено число. София: Дом на науките за човека и обществото.

Даузиен, Б. 2004. „Биографичното изследване. Теоретични перспективи и методологически концепции за едно реконструктивно изследване на половете“. В: Българска етнология 4, 8–25.

Зьофнер, Х.-Г., Размисли върху социалнонаучната херменевтика върху примера на интерпретация на откъс от текст от едно “свободно” интервю (непубликуван превод).

Найденова, В., Джамджиева, М., Стаевска, В. Качествени методи в социалните науки. Въведение. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“.

Желева, Р. 2006. „Качествените методи в социологическите изследвания в Германия“. Социологически проблеми 3–4, 187–203.

Колева, Д. 1999. „Житейският разказ – начин на употреба“. В: Слънцето на залез пак срещу мен. Житейски разкази. София: ЛИК, 7–29.

Мароцки, В. 2007. „Силата на спомена – въвлеченост и рефлексия. Аспекти на едно структурно медийно образование върху примера на киното“. В: Социологически проблеми 1–2, 302–323.

Оверман, У., „Към анализа на структурата на социално-интерпретативните модели“. В: Социологически проблеми, 3-4, 131–155.

Попова, К. 1994. „Анализ на жизнеописателния разказ (Биографичният метод на Габриеле Розентал)“. В: Български фолклор 6, 82–86.

Специален брой на списание Социологически проблеми на тема „Съвременни методи за анализ на данни“, 3-4 / 2001.

Шютце, Ф. 2006 „Биографичен анализ на живота на един мелничар“. В: Социологически проблеми, 3-4, 156–186.

Bourdieu, P. 1999. „Understanding“. In: The Weight of the World. Cambridge: Polity Press. 607–625.

Bohnsack, R., W. Marotzki, M. Meuser. 2006. Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Verlag.

Flick, U. 2010. Qualitative Sozialforschung. Eine Einfuhrung. Hamburg: Rowohlt.

Handbook of Qualitative Research. Second edition, Norman Denzin, Yvonna S. Lincoln (ed.), Sage Publications.

Rosenthal, G. 2005. Interpretative Sozialforschung. Eine Einfuhrung (Grundlagentexte Soziologie). Weinheim und Munchen: Juventa.

Rosenthal, G. 2005. „Biographical Research“. In: Biographical Research Methods, Vol. III, SAGE Publications.

Strauss, A., J. Corbin. 2008. Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 3e, SAGE Publications.