SOCB553 Социални индикатори

Анотация:

Курсът обединява основите на статистиката и приложението на компютърната програма SPSS при конструиране на социални индикатори и анализ на връзки и зависимости в социалните изследвания. Ще бъдат разгледани различни подходи при конструирането на комплексни индикатори за социален статус с акцент върху измерителите за образователни и социално-икономически неравенства. Тези измерители ще бъдат разгледани във връзка с приложението на многомерни статистически методи: дисперсионен, корелационен, регресионен анализ, класификационни методи. За целите на обучението по време на курса ще бъдат използвани примери с реални данни (Европейско социални изследване 2006 г. и 2008 г.), които ще бъдат анализирани с помощта на компютърна програма (SPSS).

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1)знаят:

След завършването на курса студентите ще имат необходимите познания за начините на конструиране на комплексни индикатори за социален статус, както и познания за приложението на многомерния статистически анализ при изследването на социалните неравенства.

2)могат:

След завършването на курса студентите ще могат да конструират социални индикатори с помощта на специализиран софтуер (SPSS).


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Начини за конструиране на комплексни индикатори за социален статус в количествените изследвания.

2.Образователни неравенства. Начини за измерване.

3.Социално-икономически статус. Видове измерители.

4.Подоходни неравенства. Индикатори и особености при измерването им.

5.Дескриптивни методи за анализ на данни от количествени изследвания. Измерители за централна тенденция

6.Дескриптивни методи за анализ на данни от количествени изследвания. Измерители за разсейване

7.Дескриптивни методи за анализ на данни от количествени изследвания. Измерители за формата на разпределението

8.Методи за анализ на данни от количествени изследвания. Интервално оценяване

9.Методи за анализ на данни от количествени изследвания. Проверка на хипотези

10.Моделиране на социалните процеси и явления. Приложение на дисперсионния анализ.

11.Моделиране на социалните процеси и явления. Приложение на корелационния анализ.

12.Моделиране на социалните процеси и явления. Регресионен анализ. Линейна регресия.

13.Моделиране на социалните процеси и явления. Регресионен анализ. Логистична регресия.

14.Моделиране на социалните процеси и явления. Факторен анализ.

15.Моделиране на социалните процеси и явления. Класификационни методи. Клъстърен анализ.

Литература по темите:

Калинов, К. Статистически методи в поведенческите и социалните науки, НБУ, София, 2001.

Манов, А. Б. Статистика със SPSS, изд. Тракия, София, 2001.

Гоев, В. Д. Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, маркетингови и политически изследвания със SPSS, УНСС, София, 1996.

Харалампиев, К. Работа с данни в SPSS, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2009.

Харалампиев, К. SPSS за напреднали, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2007.

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 100%