SOCB533 Семинар: Социологически дискусионен клуб - I част

Анотация:

Дискусионният клуб има за стратегическа цел да създаде и поддържа едно отворено диалогово пространството, в което студентите свободно и аргументирано да обменят становища по ключови социални проблеми. Те ще имат възможност самостоятелно да подготвят, представят и защитят своята социологическа теза пред една критическа публика от колеги и преподаватели. Студентите ще бъдат запознати и ще овладеят различните форми на научно общуване (представяне на научен доклад, дебат, дискусия, конференция, лекция, семинар, практическо занятие), което в действителност ще ги подпомогне при изграждането на тяхната професионална компетентност.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят различните научни форми и инструменти за публично представяне на методологически, теоретични и емпирични резултати от социологически изследвания. Те ще познават характерните особенности на научната конференция, дискусия и дебат, което ще им даде възможност за адекватно включване в интензивното академично общуване с колеги и преподаватели.

Студентите ще могат самостоятелно да разработят и публично да артикулират своята социологическа теза. Те ще разполагат с набор от практически умения за пълноценно индивидуално участие по време на лекционните курсове, семинарните и практическите занятия. Те ще могат да изградят личностна чувствителност спрямо познавателния и критическия потенциал на една рефлексивна социология.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план на този извънаудиторен курс се състои от формулиране и обсъждане на социологически релевантна теза във всяко едно от практическите занятия.

Литература по темите:

Бауман, З. 1999. Глобализацията. Последиците за човека. София: ЛИК.

Бек, У. 2002. Що е глобализация? София: ИК “Критика и хуманизъм”.

Бек, У. 2001. Световното рисково общество. София: Обсидиан.

Бурдийо, П. 1992. Казани неща. София: УИ “Св. Климент Охридски”.

Гидънс, А. 2003. Социология. София: Прозорец.

Кастелс, М. 2004. Възходът на мрежовото общество. Т. I, София: ЛИК.

Латур, Б. 2007. Реасамблирането на обществото. София: Изток-Запад.

Фотев, Г. 1993. История на социологията. Т. ІІ, София: УИ “Св. Климент Охридски”.

Фотев, Г. 2004. Диалогична социология. София: Изток-Запад.

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. София: УИ “Св. Климент Охридски”.

Хабермас, Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. София: УИ “Св. Климент Охридски”.

Средства за оценяване:

1. ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

2. ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%