SOCB505 Социология на религиите

Анотация:

В рамките на курса се анализира значението на религията като един от значимите култрни фактори за конституирането на социална връзка и ключов капитал за овладяването и структурирането на социални пространства. Представят се класически научни подходи към феномена на религиозното, въвеждат се ключови понятия от социологически и културологични дискурси върху религиозния опит, основни религиозни (монотеистични) вероизповедания. Анализират се моделите на тълкуване на света и поведението на самоопределящите се като религиозни индивиди. Студентите придобиват систематичен поглед върху типологията на религиозните общности, върху придобиващите все по-голямо значение религиозно мотивирани позиции в политическите дебати по биоетически въпроси, запознават се с причините за появата на религиозен фундаментализъм, както и с проблемите, пред които глобализацията поставя съвременните мултирелигиозни общества.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят

• основни класически и съвременни дискурси в социология на религията

• значението и влиянието на религията в разнообразни културни и политически контексти

Могат

• да анализират нехомогенни и нелинейно протичащи религиозни процеси

• да разпознават религиозни импликации в социални напрежения и конфликти


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие за религия. Религия и магия. Социализиращ характер на религията. Политеистични и монотеистични религии

2. Религиозни общности и религиозни институции. Типология на религиозните общности: църква versus секта

3. Религиозен опит: индивидуалното в религията. Религиозни нагласи, ценностни ориентации. „Невидимата религия”

4. От преживяване към действие. Религиозността като социално действие. Разомагьосване на света

5. Индивидуализиране и секуларизация – дългосрочно изчезване на религията?

6. Религия и ритуал. Религиозният език

7. Теория на религиозното поле. Фигурите на жреца, магьосника, свещеника. Харизмата на пророка

8. Сибирски култове и нови религиозни движения. Неопаганизъм

9. Религия и младежки култури – една изчезваща връзка?

10. Сакрализиране на насилието („свещено насилие“) и религиозен фундаментализъм. Религиозните конфликти като капитал за овладяване на социални пространства.

11. Съвременни биоетически дискурси между религия, етика и право. Основни позиции

12. Религиозността в сравнителен европейски план (Европейско изследване на ценностите)

13. България: поглед към съвременната диференциация на религиозното поле

Литература по темите:

Баркър, А. Новите религиозни движения, 1997.

Бъргър, П. (съст.). Десекуларизация на света, 2004.

Вебер, М. Социология на господството, социология на религията, 1992.

Вебер, М. Протестантска култура и модерна епоха, 2006.

Градев, В. Между абсолютното тайнство и нищото, 2007.

Джеймс, У. Разновидностите на религиозния опит, 2003.

Дюркем, Е. Елементарни форми на религиозния живот, 1998.

Нюзнър, Д. Световните религии в Америка, 2008.

Около Чарлз Тейлър. Религия и политика. Безпокойствата на модерността (сборник), 2006.

Тейлър, Ч. Разновидности на религията днес, 2006.

Фрейзър, Д. Златната клонка. Част І, ІІ, 2006.

Уилсън, Б., Религията в социологическа перспектива, 2001.

Средства за оценяване:

2 пъти х 2 часа текущ писмен контрол