SOCB503 Идеи в етнометодологията

Анотация:

Задачата на курса е запознае студентите с ключови идеи в етнометодологията, но не сами по себе си, а в контексти на отношенията между етнометодологията и различни философски и социологически направления с повече или по-малко „праксиологическа” ориентация, като феноменологията на Хусерл, феноменологията на всекидневния живот на Алфред Шютц, структурния функционализъм на Парсънс, практическата логика на Витгенщайн и т.н. Във фокуса на интерес е и експлозивната сила, с която етнометодологията разкрива ключови очевидности на т.нар. „формален анализ”.В определен смисъл курсът трябва да се схваща като продължение и своеобразно разширение на курсовете „Социология на всекидневието” и “Всекидневие и жизнен свят”. От такава гледна точка водещ мотив в курса е стремежът да се разкрие потенциалът на етнометодологията за разбиране и описание на сцените на всекидневни взаимодействия.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Кольо Коев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Ще познават различни алтернативи на работа върху всекидневни практики;

Ще познават развитието на етнометодологията в отношението и към социологическата класика и към най-новите социологически визии за социалния свят;

Ще имат реалистична представа за ситуацията на съвременното социологическо знание в отношението му с различни светове на практиката

2) могат:

Да анализират всекидневни казуси;

Да формулират и провеждат етнометодологически експерименти;

Да проблематизират практиките на традиционната социология


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по история на социологията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Феноменологическото родословие на етнометодологията. Ролята на късния Хусерл и на Алфред Шютц за развитието на етнометодологията. Идеите за всекидневие и за жизнен свят като съществен контекст на етнометодологията – 2 ч.

2. Етнометодологическа нагласа vs. “формален анализ”. Каква ситуация в социологията прави възможна появата на етнометодологията? – 2 ч.

3. Проблемът за социалния ред в социологията през призмата на диалога Гарфинкъл-Парсънс. Фактически ред - нормативен ред. Критиката на Гарфинкъл към Парсънс – 2 ч.

4. Езиковите игри на Л. Витгенщайн и проблемът за следването на правила във всекидневния живот от гледна точка на етнометодологията – 2 ч.

5. За понятието “етнометодология”. Етнонаука и етнометодология. Научен метод и етнометоди. Работата на съдебните заседатели като ключов случай на етнометодологическа работа – 2 ч.

6. Проблемът за т.нар member’s method: отвъд дихотомията „холизъм-индивидуализъм”. Политиката на етнометодологическо безразличие. Етнометодологическо безразличие и епохe - 2 ч.

7. Конкретни обичайни практики vs общество. „Безсмъртното обичайно общество” или снемане на противоположността между “микро” и “макро”– 2 ч.

8. Всекидневен език и компетентност на владеенето му. Взаимно признаване на компетентността. Въпросът за доверието – 2 ч.

9. Структура и функции на етнометодологическия експеримент – 2 ч.

10. Ключови теми в етнометодологията: описуемост, рефлексивност, индексичност - 2 ч.

11. Опозицията „индексичност-обективност” и проблемът за коригирането на индексичността. От индексичност през quiddities към haecceities - 2 ч.

12. Практическото социологическо мислене. Взаимно разбиране и неговата практическа обяснимост. Документален метод на интерпретация – 2 ч.

13. Случаят Агнес или методи за манипулиране на практическите обстоятелства. Методи на “минаване”. Методи на “справяне”. Агнес като практически етнометодолог - 2 ч.

14. Разклонения в рамките на етнометодологията. Етнометодологически изследвания на труда. Анализ на разговори. “Молекулярната социология” на Харви Сакс. – 2 ч.

15. Етнометодология и социология. В какъв смисъл етнометодологията е социология и какво провокира тя в рутинната социология? Има ли своите корени етнометодологията в социологическата класика? Етнометодология и социология на науката. Етнометодологията и някои нови направления на изследване на научната практика – 2 ч.

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Бъргър П. и Т. Лукман. Социалното конструиране на реалността, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1996.

Гарфинкъл, Х. Изследвания по етнометодология. ИК „Критика и хуманизъм”, София, 2005.

Гарфинкъл, Х., Харви Сакс. „За формалните структури на практическите действия”. Социологически проблеми, кн. 2, 1993 (Специален брой, посветен на етнометодологията).

Гарфинкъл, Х., Ерик Ливингстън, Майкъл Линч. „Времевият ред в лабораторната работа”. Социологически проблеми, кн. 2, 1993 (Специален брой, посветен на етнометодологията).

Коев, К. „Интерпретирайки “Parsons’ Plenum”: етнометодология на ‘безсмъртното обичайно общество”’. В: Културата: граници и съседства (съст. М. Грекова и Д. Колева). Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005.

Коев, К. „Приложението на метода: етнометодологическата перспектива към социалния свят”. Социологически проблеми, кн. 3, 1985.

Псатас, Дж. „Етнометодологията като феноменологичен подход в социалните науки”. Социологически проблеми, кн. 2, 1993 (Специален брой, посветен на етнометодологията).

Шютц, А. 2000.Чужденецът (съст. и превод К. Коев). ЛИК, София.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Витгенщайн, Л. Философски изследвания. В: Избрани съчинения. Наука и изкуство, София, 1989.

Джулс-Розет, Бенита. „Приносът на етнометодологията към социологическите изследвания” (Интервю с Х. Гарфинкъл). ”. Социологически проблеми, кн. 2, 1993 (Специален брой, посветен на етнометодологията).

Коев, К. Видимостта: феноменологични контексти, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1996.

Коев, К. „Загадката Орак или един естествено възникнал етнометодологически експеримент”. Социологически проблеми, кн. 1, 1985.

Латур, Б. Реасемблирането на обществото. Изд. Изток-Запад, София, 2007.

Хусерл, Е. Кризата на европейските науки и трансцеденталната феноменология, (превод Св. Събева), ИК “Критика и хуманизъм”, С., 2002.

Garfinkel, H. Ethnomethodology’s Program. Working Out Durkheim’s Aphorism. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham. Boulder. New York. Oxford, 2002.

Garfinkel, H. ‘On the Origins of the Term ‘Ethnomethodology’. In R. Turner (ed.) Ethnomethodology, Institute Monograph Series. Harmondsworth. Penguin, London,1974

Garfinkel, H., Lynch M. and Livingston, E. The Work of a Discovering Science Construed with Materials from the Optically Discovered Pulsar. Philosophy of the Social Sciences 11, 1981.

Heritage, John. 1984. Garfinkel and Ethnomethodology. Polity Pressq Cambridge.

Hilbert, R. 1992. The Classical Roots of Ethnomethodology. Durkheim, Weber and Garfinkel. Chapel Hill, London.

Средства за оценяване:

писмена работа и реферат