SECB505 Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти

Анотация:

Курсът на обучение по "Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти" предоставя на обучаемите необходимите знания в областта на противодействието на тероризма.

Той е структуриран така, че да запознае обучаемите с основни понятия свързани с теорията и дейността по противодействието на тероризма.

В курса се разглеждат съществени въпроси свързани със създаване на определени умения за работа в екип при вземане на управленски и изпълнителски решения за антитерористични действия.

В съчетание с останалите учебни курсове се предоставят знания, навици и умения относно съдържанието на основните дейности касаещи противодействието на тероризма.

Обект на учебната дисциплина "Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти" са организационните, оперативните и тактически основи на дейността за противодействие на тероризма.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучаемите да получат специализирани знания, които ще им позволят да:

• затвърдят и разширят познанията си относно вътрешното и международното законодателство, регламентиращо противодействието на терористичната дейност;

• като използват действащите международни и вътрешно правни нормативни актове, да могат да идентифицират извършено или извършващо се престъпление като терористичен акт;

• да бъдат в състояние да оценят степента на риск за гражданите и полицейските служители при употреба на ОМУ;

• да могат да организират първоначалните действия при възникване на терористичен инцидент.

• да получат познания за основата на взаимодействието между различните структури ангажирани в противодействието на тероризма.

Курсът е така организиран, че да обогати теоретичните знания на студентите, и да даде рамката за практическото й приложение в ежедневната дейност по противодействие на престъпления, сходни с терористичната дейност.

По такъв начин дисциплината спомага за укрепване ценностната система на изучаващите я и вземането на адекватни и целесъобразни решения, свързани с противодействието на тероризма.

Методология на учебната дисциплина: Включва прилагането на общопедагогически и специални принципи, методи и форми на обучение.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Ненко Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- правните норми, регулиращи противодействието на териризма;

- съвременните системи за противодействие на тероризма

- процедурите и правилата за реагиране при терористични заплахи

2) могат:

- да организират и провеждат основните мероприятия касаещи оцеляването при терористични заплахи.;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения за:

1. Познания за основните понятия свързани с националната сигурност

2. Общи познания за съвременните терористични организации и системите за противодействие на тероризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Текущо оценяване по време на семестъра:

• два теста;

• защита на практическа задача – представяне под формата на презентация на изследване по зададена тема;

• участие в практически занятия

2. Финално оценяване по време на сесия:

• писмен и устен изпит

Литература по темите:

1. Европейска конвенция за борба с тероризма, ДВ бр. 95 2001г.;

2. Стокхолмска програма — Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите, от 20 април 2010 г.

3. 20. Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма от 2005 г. (CETS № 196)

4. Резолюция 1373 от 28 септември 2001г. за криминализиране финансирането на тероризма, включително и налагане на запор на средствата, свързани с извършители на терористични актове.

5. Протокол за борба с незаконни насилствени деяния, извършени на граждански летища от 1988 г.

6. Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма от 2005 г. (CETS № 196)

7. Дойков, Н.,Самоубийственият тероризъм.Анализ и противодействие, Академия на МВР, 2007г.;

8. Дойков, Н., "България в обсега на тероризма" С. 2007г.

9. Дойков, Н. Противодействие на тероризма - С.2011г.

10. Дойков, Н.Оцеляване в терористична среда -С.2013г.

11. Дойков, Н. Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи. С.2014г.

12. Досев, Н., Тероризъм и противодействие, изд. „Епископ Константин Преславски”, 2007г.;

13. Стоянов, Г., Тероризъм: История и генезис, Военно издателство, 2003г.;

14. Станчев, И., Контратерористични рейдове, Военно издателство, 2007г.;

15. Станчев, И., Основи на операциите за освобождаване на заложници и отвлечени, Военен журнал № 3, 2005г.;

16. Станчев, Ив. Контратерористични рейдове, 2007 г.

17. Трифонов, Т., Тероризмът: Теоретично изследване, Фонд. Национална и международна сигурност, 2003г.;

18. Хофман, Б., превод от англ. Николаев, Б., Тероризмът днес, изд. „Плеяда”, 1999г.;

19. www.terorizam.start.bg

20. www.bg.wikipedia.org

21. www.forum.abv.bg

22. www.liternet.bg/publish4/bgyrdev/istoria/kazino.htm

Средства за оценяване:

Творческа автобиография на проф. д-р Ненко Георгиев Дойков

Професионалната кариера на проф. д-р Ненко Дойков през отделните години е преминала в различни структури на МВР и водещи висши учебни заведения. В момента е директор на Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността в Департамент „Национална и международна сигурност”.

Проф. д-р Ненко Дойков е автор на учебните програми и водещ преподавател в различни учебни заведения по учебните дисциплини: “Противодействие на тероризма”, “Оперативно-тактическа подготовка”, “Управление при кризи”, “Основи на националната сигурност”, “ Оцеляване в терористична среда” “Управление на службите за вътрешен ред и сигурност при кризи”, „Международно сътрудничество в борбата с тероризма”, „Организация и тактика на охранителната дейност”, „Управление на високорискови операции на регионално и международно ниво”, „Правни и организационни основи на корпоративната сигурност”, "Полицейско разузнаване", „Противодействие на общата престъпност“ и др..

Ежегодно по покана на ръководството на съответните служби провежда специализирано обучение за служители извън системата на МВР - НСО, НРС и ДАНС.

Повече от 20 години изнася научни доклади на национални и международни конференции по тези проблеми, и консултира разработването на програми, както за държавни институции така и за частния сектор.

Проф. д-р Ненко Дойков има дългогодишен опит в реализирането на програми за обучение с опасни взривоопасни материали и отговор на терористични инциденти.

Има придобити компетентности и защитени сертификати в различни области, по важните от които са:

• Диплом и сертификат -Управление на кризисни ситуации-ФБР;

• Диплом и сертификат за завършен “Курс за ръководни кадри" в изнесения Европейски център Дж. Маршъл;

• Диплом и сертификат - “Ядрен тероризъм” – организиран съвместно с посолството на САЩ, ДАНС и АМВР;

• Диплом и сертификат- “Стратегически курс за противодействие на организираната престъпност;

• Диплом и сертификат - Решаване на конфликти чрез алтернативни методи;

• Диплом и сертификат - Охрана на обществения ред за среден и ръководен полицейски състав-Испания;

• Диплом и сертификат - Специална тактика и тактическа полицейска стрелба-САЩ;

• Диплом и сертификат - Тактическо полицейско обучение-САЩ;

• Диплом и сертификат - “ Обучение по безопасност и оцеляване в правоприлагащата дейност” - организиран от ФБР, посолството на САЩ в София и АМВР;

• Диплом и сертификат - Работа в мултиетническа среда с преобладаващо ромско население;

• Диплом и сертификат - “Европейска сигурност и противодействие на тероризма”;

• Диплом и сертификат - “Обучение на обучители”;

• Диплом и сертификат - Проблеми по управлението на риска;

• Диплом и сертификат - „TAKTICAL SHOOTING AND TAKTICS”;

• Диплом и сертификат за допуск до работа с взривни вещества;

• Курс за ръководни кадри и защитен сертификат за ръководство и физическа защита при опасност от радиационни и химически източници;

• Диплом и сертификат за инструктор по “ Тактики и техники за интервенции при задържане на правонарушители” – гр. Легионово –Полша;

• Диплом и сертификат- “Предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ)”;

• Курс - Мащабни бедствия и аварии - насоки на Европейския Съюз – CEPOL;

• Диплом и сертификат -“Създаване и управление на интерактивен и мултимедиен курс за дистанционно обучение.

Проф. д-р Ненко Дойков е автор на повече от 70 статии и научни доклада, четири монографии, пет учебника, седем студии, пет ръководства, пет матрици и девет сценария за провеждане на широкомащабни комбинирани оперативни учения, тематично обвързани с противодействието на тероризма, организираната престъпност и защитата на националната сигурност.

По- важни публикации за периода 2006-2019 г.:

1.Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С., 2006г.-монография

2.България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2006г., -монография

3.Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2006г. -монография

4.Технологичен тероризъм – С. 2007г. -учебник

5.Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2009г. -учебник

6.Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление С.2008г. -учебник

7.Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи ( Наръчник за оцеляване в терористична среда) - С. 2010г. -учебник

8. Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011 –учебник

9. Противодействие на тероризма - С. 2011г. -учебник

10.Оцеляване в терористична среда - С. 2013г.-учебник.

11.Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи и инциденти с опасни материали - С. 2014г. – монография

12. Aнтитepopистичeн мoнитopинг в частната сфepа, Сборник от научна конференция. Реформите в системата за национална сигурност на Република България. 2014г.

10. Oпит зa клacификaция нa тepopиcтичнитe гpупи и opгaнизaции, Сбopник с мaтеpиaли oт междунapoднaтa кoнфеpенция, 2-3 юни 2015 г.

11. Hacoки зa oптимизиpaнe нa нaциoнaлнaтa пoлитикa зa aнтитepopиcтичнa и кoнтpaтepopиcтичнa пoдгoтoвкa и oбучeниe. Сбopник с мaтеpиaли oт междунapoднaтa кoнфеpенция, 2-3 юни 2015 г.

12. Особени правила и принципи при тактическото използването на огнестрелно оръжие в населени места. Сборник „Научни трудове" Фондация „Национална и международна сигурност“ 2016, 80 стр.-учебник

13. Пътища за подобряване на координацията, взаимодействието и информационния обмен между службите за сигурност и другите държавни органи при противодействието на терористични заплахи. Списание политика и сигурност-ВУСИ - ПРОВДИВ, 2016г.

14. Детерминиране на терористичните операции и преобладаващите тенденции. С., 2017г. Издателство на Научно-технически съюз по машиностроене " Индустрия -4.0 2017г.

15. Анализ на заплахата от използване на химически и биологични агенти за терористична атака., Издателство на национална и университетска библиотека „ Свети Климент Охридски“ Скопие. 2017г.

16. Оперативно-тактически анализ на самоубийствения тероризъм. Издателство на национална и университетска библиотека „ Свети Климент Охридски“ Скопие. 2017г.

17. За опасността от кибертероризъм. УИ „Паисий Хилендарски“, 2017г.

18. Основи на подготовката на корпорациите за отговор на терористични нападения. УИ „Паисий Хилендарски“, 2017 г.

19. Основни фази на терористичните операции. С., 2017г. Издателство на Научно-технически съюз по машиностроене " Индустрия -4.0 2017г. .

20. Оцеляване на полицейските служители при действия в рискови ситуации. С., 2017г., УИ „Паисий Хилендарски“, 2017 г.

21. Анализ на фрeнската система за противодействие на тероризма. Мрежа за ранна тревога. Поредица „Наука, образувание, сигурност“ Том 4, С. 2017г .

22. Човешките права и корпоративната сигурност. Издателство на национална и университетска библиотека „ Свети Климент Охридски“ Скопие; 2018г..

23. Специална полицейска тактика за противодействие на престъпността и тероризма. С., 2019г. , монография

24. Оцеляване при терористични заплахи. Теория и практика. С., 2019г. , учебник