SECB807 Дейности по ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа обединяващи различни учебни форми.

Темата на курса e "Дейности по ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи".

Основната цел на курса е да формира общи знания и умения у студентите за дейностите по провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в обектите и териториални единици с цел управление на рисковете.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Георги Ботев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Организацията на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи;

" Технологията и техниката за осъществяване на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи;

" Финансово-логистичното осигуряване на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.

2) могат:

" Да организират спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи във фирмите и териториалните единици;

" Да организират финансово-логистичното осигуряване на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Основи на управлението

" Икономика

" Основи на публичната администрацияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Организация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи в България при бедствия, аварии и катастрофи.

2. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при транспортни аварии.

3. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при пожари и взривове.

4. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при аварии с химически опасни вещества, биологично опасни агенти и радиоактивни вещества.

5. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при земетресения.

6. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при свлачища.

7. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при наводнения.

8. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при обилни снегове, снегонавявания, поледици и обледенявания.

9. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при силни ветрове и смерч.

10. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при екологично замърсяване.

11. Спасителни и аварийно-възстановителни работи при епидемии и епизотии.

12. Организация на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.

13. Финансово-логистично осигуряване на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.

Литература по темите:

1 Конституция на Република България.

2 Закон за управление при кризи

3 Закон за защита при бедствия

4 Закон за безопасни и здравословни условия на труда

5 Закон за опазване на околната среда

6 Закон за горите

7 Закон за здравето

8 Закон за водите

9 Закон за отбраната и въоръжените сили

10 Закон за Министерство на вътрешните работи

11 Закон за местното самоуправление и местната администрация

12 Закон за безопасно използване на ядрената енергия

13 Наредба № 14 от 23.09.1997 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

14 Наредба №6/2004г. на МЗГ за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република

15 Наредба №30/2003г. На МЗГ и МВР за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари.

16 Наредба №13 от 2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

17 Наредба №7 от 1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

18 Наредба №4 от 2002г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на биологични агенти при работа

19 Наредба №10 от 2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

20 Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (от 2002г.)

21 Наредба №18 от 1999г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

22

Наредба №40 от 2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

23 Наредба №46 от 2001г. за железопътен превоз на опасни товари

24 Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи

25 Европейска спогодба за превоз на опасни материали

26 Томов В и др. Аварино-спасителни технологии.РУ "Ангел Кънчев",2005.

27 Томов В. Аварино-спасителна техника. ВСУ,2003.

28 Дивизиев, В., И.Коларов, М.Проданов, П. Караиванов, Подемно-транспортни машини и системи, С., Техника, 1993.

29 Димитров К, К.Василев, Пътно-строителни машини, София, Техника, 1993.

30 Данчев,Д., Д.,Христов, Основи на пътни и строителни машини, С., Техника, 1990.

31 Чочев В. Оперативна тактика за гасене на пожари. Огнеборец, 2003.

32 Кондарев Г., Г.Ботев и др. Първа помощ. АМВР, 2006.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 40 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 30%

ЕСЕ 30 %