SECB543 Организация и тактика на охранителната дейност

Анотация:

В настоящия исторически период демократичното развитие на българското общество логично води до повишаване на потребностите на населението от противодействие на престъпността и ефективна защита на обществения ред и охрана на личността, здравето, живота, правата свободите и имуществото. В охранителните звена на системите за вътрешна сигурност в публичния и частния сектор интензивно нараства обемът на подготвяните и вземаните управленски и оперативни решения на проблемите, свързани с организацията на охранителната дейност на територията на обслужваните общини, както и в районите на поетите по договор за охрана обекти. Противодействието на престъпниците и нарушителите на обществения и вътрешния ред, както и превантивно-охранителните мероприятия пряко зависят от реализирането на оптимални управленски решения по осигуряването на вътрешната сигурност на населението. Високото ниво на познание на адекватната на съвременните социални условия организация и тактика на охранителната дейност е фактор, който благоприятствува процеса на подготовка и вземане на оптимални решения относно осигуряването на вътрешната сигурност.

В предлагания лекционен курс слушателите ще бъдат запознати с теоретическата основа и формите на практическо реализиране на процеса на организацията на охранителната дейност и тактиката на изпълнение на охранителните мероприятия, с технологията на анализ на състоянието и динамиката на оперативната обстановка по линия на охрана на обществения ред, както и с характеристиката на отделните групи и лица, които са субекти на престъпления и нарушения на реда. Различните форми и методи на организация и тактика на охранителната дейност се разглеждат като утвърдена специализирана управленско-оперативна технология, чието предназначение е да генерира сигурност на населението.

Целите: Да бъдат запознати слушателите с теорията и практиката на охранителната дейност и тактиката на осъществяването й в процеса на противодействие на престъпността и охрана на обществения и вътрешния ред, съответно на населявана територия и в охранявани обекти, със съдържанието на оперативен анализ на оперативната обстановка по охранителна линия и с особеностите на правонарушителите. Това ще представлява познавателна основа за развитието у слушателите на мотивация за приложение в бъдеще на посочената специализирана управленско-оперативна технология в условията на евентуално избрана професия на държавни служители в МВР, в секторите "Сигурност" в органите за местно самоуправление и в частните охранителни фирми.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Ненко Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) Знаят: Теоретическите основи на организацията на охранителната дейност и тактиката на изпълнение на охранителните мероприятия, както и практическото

приложение на формите и методите им и оперативния анализ на структурата и дейността на субектите на правонарушения.

За да има ефект от приложението на формите и методите на организация и тактика на охранителната дейност аксиоматично да подхождат към максималното им съчетаване. Доминирането на определена форма и определен метод е зависимо от обекта на анализ в справката, доклада или друг аналитичен материал, съдържащи оперативна информация за субектите на правонарушения.

2) Могат: В оптимален срок да се самоорганизират в качеството на субекти на организация и тактика на охранителната дейност в публичния и частния сектор. Да разкрият същността на отделните факти на престъпна дейност и нарушения на обществения и вътрешния ред или на групираните оперативно-статистически данни и връзките им с конкретните криминогенни източници, причини и мотиви на действията на субектите на правонарушения. Могат да комуникират резултатите от анализаторската дейност и взетите на подобна основа управленски решения за организация и тактически действия по охраната на дадена територия и определени обекти с потребителите на специализирана оперативна информация, децентрал
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат известни познания по логика, политология, социални науки.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема №1. Същност и характерни особености на охранителната дейност. Определение на организация и тактика на охранителната дейност.

Тема №2. Анализът на състоянието и динамиката на оперативната обстановка - основа за подготовка на управленски решения в системите за вътрешна сигурност в публичния и частния сектор.

Тема №3. Планиране в системата на полицията на организационни мероприятия и тактически действия за ограничаване на престъпността, осигуряване на обществен ред и сигурност, защита на правата и имуществото на гражданите.

Тема №4. Планиране в частните охранителни фирми на организационни мероприятия и тактически действия по охрана на банки и обекти в икономическата инфраструктура, на масови прояви, на имущество и на физически лица.

Тема №5. Организация и тактика на охраната при транспорт на парични средства и ценности. Тактика на охраната на физически лица.

Тема №6. Организация и тактика на дейността на оперативната дежурна част в системата на полицията при получаване на сигнал за извършено престъпление.

Тема №7. Организация и тактика при осъществяването на модел "полицията в близост до обществото" и при провеждане на операции за противодействие на наркопрестъпността.

Тема №8. Организация и тактика на високорисковите операции.

Тема №9.Организация и тактика на дейността на оперативно-издирвателните групи, нарядите, постовете за наблюдение и патрулите.

Тема №10. Организация и тактика на дейността по възстановяване на обществения ред при масови безредици.

Тема №11. Организация и тактика при провеждане на операции за противодействие на тероризма.

Тема №12. Тактика при извършване на проверка за установяване на самоличността на лица и на личен обиск.

Тема №13. Тактика при проверка на лични вещи и на моторни превозни средства.

Тема №14. Тактика при проверка в сгради и помещения, в търговски обекти и питейни заведения.

Тема №15. Тактика при задържане на лица и при използване на физическа сила, помощни средства и оръжие.

Литература по темите:

1. Актуализирана стратегия за противодействие на престъпността. С., Министерски съвет на Република България, 2004.

2. Ангелов, А. Основи на мениджмънта. С., Издат. "Тракия - М", 1998.

3. Богданов, В. Телохранител. Охрана физически лица/инкасо. Плевен, "Ивко" ООД, 2004.

4. Гелеменов, Ал. Тактика на задържане на лица. С., 1988.

5. Гергинов, А. Неизбежната отбрана и крайна необходимост. С., 1993.

6. Григоров, П. и Костов, Кр. Червените барети. С., 1999.

7. Европейска сигурност и противодействие на тероризма. С., Горекс Прес, 2002.

8. Закон за Министерството на вътрешните работи. С., СИБИ, 2008.

9. Иванов, Хр. Бизнесът частна охранителна дейност. С., 2005.

10. Илиев, И. Управление на полицейските и специалните служби. Варна, Албатрос, 2000.

11. Каймеджиев, Хр. Теория на оперативно-издирвателната дейноост. С., 1999.

12. Колев, К. и Генова, В. Използване на оръжие от полицията. С., 1996.

13. Кръстева, В. и др. Тактика на полицейските действия. С., НИКК и ВИПОНД-МВР, 2000.

14. Кунчев, Й. Криминалистическа тактика. С., 2001.

15. Марков, М., Иванов, Хр. и Арабаджийски, Н. Полицейско право. С., 1999.

16. Михайлов, Г. Оглед на местопроизшествие. С., Профиздат, 1971. 17. Петков, Б. Алармени системи. Част 1. С., 1997.

18. Пизано, В. Тероризмът, организираната престъпност и борбата с тях. - Военен журнал, бр. 4/1994.

19. Попов, П. Охранителна дейност. С., Военно издателство, 2008.

20. Психология террористов и серийньiх убийц. Минск, Харвест, 2004.

21. Станчев, И. Специална полицейска тактика. С., Военно издателство, 2005.

22. Стоянов, Г. Рискове и заплахи за вътрешната сигурност на Република България. С., Фондация "Национална и международна сигурност", 2000.

23. Тенденции на престъпността в България 2000 - 2005 г. С., Център за изследване на демокрацията, 2006.

24. Тимчев, Л. Използване на оръжие от полицейските органи. С., 1999.

25. Топалов, П. Предварително задържане. С., 1986.

26. Търкаланов, Юр. Разузнавателният анализ. С., Албатрос, 2003. 27. Хюбнер, З.

27. Стрелкова техника за самоотбрана. С., 1996.

28. Цанков, В. Организация и тактика на охраната на обекти от банковата система и при инкасирането на парични средства и ценни пратки, осъществявани от органите на Народната милиция. С., ВСШ "Г. Димитров" - МВР, 1986.

29. Частна охранителна дейност. С., СИБИ, 2005.

30. Шаламанов, В. и Тагарев, Т. Информационни аспекти на сигурността. С., Прокон, 1996.

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Казус - Решаване на практически задачи по охранителна дейност - 25%

Семинар - 25%