BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация

Анотация:

Целта на учебния курс е да даде необходимите знания за управление на туристическата организация за изграждането и функционирането на конкретната туристическа система в съвременните динамични условия на националния и международен туристически пазар. С придобитите знания от аудиторните и извънаудиторните курсове в програмата студентите да изготвят реален бизнес план-проект на туристическа организация, който да функционира в избраната дестинация и да бъде приложим в туристическата практика .

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Емилова  д-р
гл. ас. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-съвременни трендове във фирменото управление;

-успешни тенденции и практики в развитието и управлението на международни

-туристически дестинации и туристическите организации в тях;

-обвързаността между фирмено управление, фирмена конкурентоспособност, и

-ролята на качеството, международното сертификациране и стандартизаране на ---туристическите фирмите като цяло и в частност на предлаганите от тях продукти и услуги;

-потребността и нуждата от обединяване усилията на конкуриращи се и/или

-коопериращи се фирми, организации и институции от региона, където е създадена и оперира фирмата под формата на регионален туристически бизнес клъстер с цел чрез

-повишаване на общата устойчивост и конкурентоспособност на туристическата дестинация

-да се повиши международната конкурентоспособност на всяка отделна фирма от регионалния туристически бизнес клъстер;

2) могат:

o да създадат проект- анализ на туристическа организация в дадена туристическа дестинация с пряко отношение и приложимост към непосредствената фирмена практика в туристическия бизнес

o да оформят и представят резултатите по проекта съгласно най-съвременните

изисквания и трендове в теорията и практиката на фирменото управление


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма………………………………………………………………………………..

" Знания за анализ на средата на функциониране и развитие на туристическата организация

" Знания за стратегически,тактически и оперативен мениджмънт

" Знания за изграждане и функциониране на избрана система за управление на туристическа организация в хотелиерството, ресторантьорството или туристическа фирма-туроператор и турагент.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

План на проекта:

Увод- кратко описание на бизнеса на туристическата организация/ предмет на дейност,юридически и икономически статут на фирмата/

1. Характеристика на туристическата фирма, средство за подслон, място за настаняване или заведение за хранене и развлечение/ по избор на студента/

2. Анализ на средата на функциониране и развитие на туристическата организация/външна,оперативна среда,мезосреда,микросреда и вътрешна среда/ по метода SWOT и анализа PESTE

2.1 Силни страни

2.2 Слаби страни

2.3 Възможности

2.4 Заплахи

2.5 Бариери

2.6 Атрактивност на туристическия пазар

2.7 Стратегически анализ на конкурентите

2.8 Използване на методика и техника на анализ на вътрешна среда/техника"Критични фактори за успех", Брандинг/

3. Определяне профила на потребителя, сегментация и целеви пазар на туристическата организация

4. Визия, мисия и цели на стратегическото управление на туристическата организация

5. Стратегическо планиране на дейността на организацията/етапи,технология/

5.1 Стратегически алтернативи и избор

5.2 Функционални стратегии

5.3 Разработване на бизнес план

5.4 Реализация на бизнес плана

5.5 Мониторинг, оценка на изпълнението, контрол и актуализация

6.Продуктови цели и стратегии

7.Туристически продукти и услуги на организацията-планиране на производствената програма и продажби на продуктите;план на продажби,план на приходи и разходи

8. Цени, ценови цели, ценови стратегии

9. Дистрибуционни канали, цели и стратегии

10. Реклама, рекламни цели и стратегии

11. Анализ на конкурентите в дестинацията на туристическата организация

12. Анализ на цената на конкурентите и на база себестойност на туристически продукт.

13. Организационна управленска структура на туристическата организация

14. Бюджет

15. Анализ, изводи, препоръки

16.Заключение

17.Използвана литература

Литература по темите:

1.Рибов Манол, Туризмът в ерата на качеството,Тракия-М, 2009

2. Рибов Манол и колектив, Конкурентни стратегии в туризма, Тракия,2009

3. Рибов Манол, Квалитология на стоките и услугите, Тракия,2010

4. Воденска Мария, Посредническа дейност в туризма, С., 2007

5 Нешков Марин, Икономика на туристическата фирма, С., НБУ, 2007

6. Тончев Цв., Мениджмънт на туристическата фирма, С., НБУ 1998

7.Емилова Ирена, Влиянието на фирмената политика върху конкурентоспособността на туристическите агенции, С., Авангард прима, 2005

8. Михаилов Михаил, Стратегическо управление на туризма, С, НБУ,2006

9.Снежана Стоянова, Икономика на туристическото предприятие, София,Летера, 2009

10. Сб. Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза, София, Изд. НБУ, 2011

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%