BATB002D Самостоятелна работа: Икономика на туристическия бизнес

Анотация:

Да се задълбочат практическите знания на студентите чрез проучване на дейността на туристическите предприятия в туристическия бизнес, анализ на конкретни проблеми с лични изводи и препоръки.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
гл. ас. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните икономически характеристики и предлагането на туристически услуги

Да имат познания по туристически пазари и конкурентни предимства на туристическите предприятия на международните пазари

2) могат:

да изработват бизнес стратегия на туристическите предприятия


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Фирмена икономика-основни характеристики:производство,разходи,предлагане на туристически услуги

2 Конкуренцията между туристическите предприятия

3 Монополи,олигополи,стратегии за развитие на туристическите предприятия

4 Туристически пазари и поведение на туристическите предприятия

5 Икономическа оценка на дейностите на туристическите предприятия

6 Ефективност на разходите в туристическите предприятия Текущ контрол

7 Ефективност на разходите в туристическите предприятия:икономически подход

8 Сливания и придобивания между туристическите предприятия

9 Вертикална и хоризонтална интеграция-туристически клъстери

10 Инвестиционна политика на туристическите предприятия

Литература по темите:

Основна

1. Икономика на фирмата, София,Век 22

2. Лари Боседу, Рам Чоран:Изпълнението:новата теория на управлението и организацията, изд.Класика и стил, 2006г

3. Джереми Курди, Бизнес стратегии

4. The Economist, Класика и стил, 2005

5. Как да вземеме по-умни решения,Икономика и стил, 2009

6. Йордан Коев, Основи на предприемачеството, В.Стено,2002

7. Надежда Николова, Основи на финансите,Ciella 2009

Допълнителна

Сп.Туристически пазар

Сп.Tourist Economics

Сп.Икономическа мисъл

Трудове на НБУ, УНСС,БСУ

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%