BATB001D Проект: Туристически дестинации

Анотация:

Семинарът Туристически дестинации има за цел да разшири познанията на студентите за факторните условия в туризма, играещи ключова роля за планирането на пътувания, характеризиращи се с голямо многообразие и тясно свързани с определените дестинации. В този смисъл е от изключително значение, изучаването на природните, икономическите и културно-историческите факторни условия за развитието на туризма.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- водещите туристически дестинации и факторните условия, определящите тяхното развитие

2) могат:

- да анализират природните, икономическите и културно-историческите фактории, осигуряващи развитието на туризма по регионите, определени от Световната организация по туризъм


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ИЗИСКВАНИЯ И ПЛАН на разработката:

Студентите в екип, предварително одобрен от преподавателя, избират един от следните региони , с обект на изследване конкретни туристически дестинации:

- Африка,

- Северна и Южна Америка,

- Азия,

- Австралия и Океания,

- Европа и Близкия Изток,

и се придържат към следния план:

1. Ресурси за привличане на туристите в региона - антропогенни и природни

2. Международни туристически пристигания

3. Туристически заминавания

4. Приходи от международен туризъм

5. Разходи на населението за туристически пътувания в чужбина

6. Тенденции на развитие на туризма в конкретния регион

7. Изводи и препоръки

Обем - 20 страници

Работа в екип от 5 студента

Презентация на разработката пред аудитория, обсъждане и дискусия.

Литература по темите:

Рибов М., колектив, Туристически дестинации, Тракия М, 2008

Howie F., Managing tourism destination, Thomson Learning, London, 2005

Hanfove N., The economics tourism destination, Taylor & Francis, 2005

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

УСТЕН ИЗПИТ 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентите разработват аналитичен проект (по представения по-долу план):

Оценяването включва два основни компонента:

1. Оценяване на разработката, съгласно изискванията - 50%;

2. Защита чрез презентиране и устна защита на застъпените в разработката авторски тези - 50%