PHIB527 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (1 част)

Анотация:

Курсът, състоящ се от четири части, предполага студентите да осъществят допълнителна самостоятелна работа, съобразена с темите, които са разгледани, и знанията, които са усвоени в рамките на аудиторните курсове във всеки един от четирите семестъра на програмата. Неговата специфика са най-актуалните проблеми пред философията и изкуствата днес и техните перспективи в дигиталната ера: действие на деконструкцията, новото изграждане на “визуалното мислене” (менталния образ) и начините на визуализация и репрезентация, промените в зрителното възприятие заради новите технологии /светлина и сенки, перспектива, линии, оси, цветове и др./, стил и стилизации, визуално моделиране и т.н. Курсът насочва към промените във въобръжението, фантазията и фикцията при т.нар. днес “цивилизация на образите”, функционираща “след-истината”, която е на път да лансира своеобразна “виртуална естетика” в сложни отношения с класическата “визуална естетика” (напр. чрез усилване на измислица и ефекти за сметка на отражението на реалността, създаване на не-реалност и извън-реалност със собствен статут). Студентите също така могат да организират текущи общоуниверситетски дискусии с покана към вътрешни и външни лектори по темите за дигиталното интерпретиране на визуалното пространство, развитието на новите технологии и изкуствения интелект, виртуалната и “добавената” реалност, видеоигрите и техните кодове, конструирането на виртуални пространства с възможните техни послания, начини на общуване, последствия и предизвикателства. Дългосрочна цел на курса след първоначално набран опит е изработването на кратки учебни филми по темата.

прочети още
Визуална естетика

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р
доц. Христо Добаров  
проф. Димитър Вацов  д-р
доц. Ясен Захариев  д-р
доц. Илия Кожухаров  д-р
гл. ас. Сергей Стефанов  д-р
гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познават основни проблеми и осмислят бъдещи предизвикателства на своята специалност в дигиталната ера благодарение на поставените по-общи философски въпроси.

2) могат:

да предлагат и осъществяват самостоятелно разработена практическа задача – фотография, илюстрация, анимация, графичен проект, инсталация, композиция и др., придружена с кратка теоретична обосновка.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

По възможност се оценява и дискутира по теми портфолио, създадено в рамките на основната бакалавърска програма на студентите.

Литература по темите:

Препоръчителната литература за курса обхваща всички библиографии на включените в майнър-програмата аудиторни курсове, добавяйки специализиране учебни филми и уеб-сайтове на електронни енциклипедии и източници, като http://plato.stanford.edu, Khan academy и др.

Средства за оценяване:

дискусия, презентация, самостоятелен проект