SOCB508 Проект: “Говорещи образи в градска среда”

Анотация:

В курса се прилагат на практика усвоените знания от аудиторния курс “Социология на изкуството”. Всеки студент изработва проект, в който предлага интерпретация на графични знаци, символи или друг тип визуални репререзентации (street-art, графити, пърформанси, инсталации и т.н.), свързани с темите: “Образи на града”, “Езикът на фотографията”, “Политическа ангажираност на изкуството”, “Места на колективната памет”. Изпълнението на проектите се обсъжда в текущи дискусии.

прочети още
Визуална естетика

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• класически и съвременни теоретични модели за рефлексия върху социалните функции на съвременното изкуство;

• елементите и полета на взаимодействие между институциите (галерии, киносалони, издателства, образователни институции и др.), социалните дейци (творци/авангард, търговци на художествени произведения, критика, куратори) и публиката/потребителите в сферата на изкуство.

2) могат:

• да използват широк теоретичен и методологически инструментариум за анализ на феномени и процеси в полето на съвременното изкуство;

• да анализират отделни аспекти от културната политика в сферата на изкуствата в България на основата на конкретни случаи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна

Аврамов, Д. 2008. Естетика на модерното изкуство. София: ИК „Кибеа”.

Адорно, А. 1990. Философия на новата музика. София: „Наука и изкуство”.

Адорно, Т. 2002. Естетическа теория. София: ИК „Агата-А”.

Адорно, Т. 1999. „Културната индустрия”, в: М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Диалектика на Просвещението. София: „Гал-ико”.

Бенямин, В. 1989. „Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост”, в: Художествена мисъл и културно самосъзнание. Съст. Атанас Натев. София: „Наука и изкуство”.

Бояджиев, Ц. 2014. Философия на фотографията, София: Изток-Запад.

Бурдийо, П. 2004. Правилата на изкуството. София: „Дом на науките за човека и обществото”.

Вебер, М. 2000. Рационални и социологически основания на музиката. ИК „Критика и Хуманизъм”.

Гадамер, Х.-Г. 2009. „Край на изкуството? От Хегеловото учение за отминалия характер на изкуството до съвременното антиизкуство”, в: Наследството на Европа. София: ИК „Критика и Хуманизъм”.

Гаймер, П. 2011. Теории на фотографията, Изток-Запад.

Зонтаг, С. 1999. За фотографията. София: Златорогъ.

Йотов, С. (съст.). 2011. Когато медиите не бяха постмодерни, София: Агата-А.

Казаларска, С. 2013. „От Града на мечтите до Града на фонтаните: образи на новата ʻбългарска мечтаʼ“, в: Критика и хуманизъм, 42.

Социологически модели на изкуството. Антология. Том 1 и 2. Иван Стефанов (съст.), София: „Изток-Запад”.

Стефанов, Ив. 2004. От естетика към социология на изкуството. София: „Аскони-Издат”.

Терзиев, Т. 2012. Ре-композиция. Aвтор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство, София: Изток-Запад / Институт за съвременно изкуство-София.

Допълнителна

Броеве на електронните списания

Пирон – Академично електронно списание за изкуства и култура http://piron.culturecenter-su.org/

Семинар_БГ – онлайн списание в сферата на културните изследвания https://www.seminar-bg.eu/