PHIB526 Семинар: Естетика на погледа и репрезентация

Анотация:

Курсът ориентира в практическа посока темите, разгледани в аудиторния курс Философска естетика, като акцентира върху разбирането на Визуалната естетика, философията на погледа и възприятието, както и начините за репрезентиране. Основен автор за теоретичните въведения е Морис Мерло-Понти с неговите две книги: “Философът и неговата сянка” /студията “Окото и духът”/ и “Видимото и невидимото”. Целта на курса е да формира у студентите ясно разбиране за спецификата на естетическото съзнание и изкуството като основна творческа дейност на човека; да потвърди, че естетическото виждане може да се учи и развива. Свързана с това задача на курса е практически да демонстрира връзките на философската естетика със съвременните визуални изкуства.

Конкретните задачи за студентите се отнасят до създаване на илюстрации, фотографии, графични знаци или кратки видеа по избрана философска тема.

прочети още
Визуална естетика

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да илюстрират и репрезентират абстрактни теми, как да тълкуват вложения в образите смисъл и да създават нови значения;

2) могат:

да изразяват връзките между естетиката и визуалните изкуства, да дискутират аргументирано, да разбират естетическото образование като дългосрочна задача.


Предварителни изисквания:
Нагласа за интердисциплинарно обучениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Философията за ролята на светлината и зрителното възприятие;

Визуално мислене и репрезентация;

Как да визуализираме идеите? Видимото и невидимото - Дискусия

Литература по темите:

Пол Валери. Реч за естетиката и други есета. НБУ, 2011.

Франсоа Сулаж. Естетика на фотографията. С., НБУ, 2012.

Л. Денкова – съставител. Учебни помагала към курсове PHIB 311, PHIB 430, PHIB 407: “Изкуство и философия на красивото”; GENB029 /Библиотека и електронен архив на НБУ/.

Морис Мерло-Понти. Философът и неговата сянка. С., Критика и хуманизъм, 1996.

Морис Мерло-Понти. Видимото и невидимото. С., 2000.

Сб. За нормата, шестото чувство и незнайно-какво. Естетически есета върху Вкуса. Университетска философска поредица “Какво значи това?”. НБУ, 2017, състав. Лидия Денкова.

Philosophies of Art and Beauty. Selected Readings in Aesthetics from Plato to Heidegger. The University of Chicago Press, 1976.

The Oxford handbook of Aesthetics. Edited by Jerrold Levinson. Oxford University Press, 2005.

Статии под рубрика Aesthetics – Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu).

Aesthetic Science. Connecting Minds, Brains, and Experience. Oxford University Press, 2012.

Средства за оценяване:

есе, семинар, самостоятелна робата