LEAB152 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове"

Анотация:

Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: