LEAB031 Професионална кореспонденция (на италиански език)

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основните особености на бизнес кореспонденцията на италиански език, която отразява културни специфики и практики, които създават проблеми на чужденците, използващи италианския език като средство за комуникация.

прочети още
Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса се очаква студентите да бъдат в състояние да пишат писма в няколко области на бизнес кореспонденцията, както и да разбират по-голямата част от писмените материали, свързани с бизнес контактите и да се ориентират правилно в повечето комуникативни ситуации.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят италиански език на ниво равно или по-високо от А2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Разположение на основните информационни масиви в бизнес писмото.

2 Съдържание и стил – общи положения.

3 Писма-запитвания

4 Писма отговори и цифрово цитиране.

5 Придружителни писма.

6 Писма, свързани с разплащания.

7 Писма-жалби и уточняващи писма.

8 Кредитиране. Писма, свързвани с искане на кредит.

9 Писма, свързани с банкова кореспонденция.

10 Писма, свързани с откриването на официални представителства.

11 Транспорт и доставки.

12 Застраховки и писма, свързани със застрахователния процес.

13 Писмата в света на съвременните HI TECH комуникации.

14 Вътрешно – ведомствени писмени комуникации.

15 Административни писма.

Литература по темите:

Материали, раздавани от преподавателя и качени в Мудъл.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40%

ПОРТФОЛИО 60%