LEAB021 Италиански език за администрацията

Анотация:

Курсът е едносеместриален, състоящ се от 30 академични часа, с практическа насоченост, като деловите отношения се разглеждат не само като чисто езиково поведение, но и културно, което предопределя успеха.

прочети още
Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват езикови и културни знания и умения за адекватно поведение в делова обстановка, като се запознават с установения ред на общуване в бизнеса.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят италиански език на ниво равно или по-високо от А2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Подбор на предложенията за работа. Как се пише обява.

2 Молба за назначаване: език и структура.

3 СV: език и структура. Модели

4 Придружаващо писмо: език и структура..

5 Препоръки: искане и предоставяне на препоръки

6 Тест

7 Явяване на интервю: описание на образованието си и мотивации.

8 Явяване на интервю: описание на предишен професионален опит.

9 Офис-работата: работа в колектив.

10 Тайните как се пишат правилни и ефективни съобщения по имейла и факса

11 Описание на цифри, графики и таблици.

12 Правила на телефонните разговори.

13 Основна терминология в администрацията: І част

14 Основна терминология в администрацията: ІІ част

15 Тест

Литература по темите:

• Nicoletta Cherubini. “L’Italianо per gli affari: corso comunicativo di lingua e cultura aziendale”, Bonacci editore, Roma.

• Giovanna Pelizza, Marco Mezzardi. L’italiano in azienda. Guerra edizioni, Perugia.

• Материали, раздавани и качени в Мудъл от преподавателя.

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 60%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 40%