LEAB032 Професионална кореспонденция (на испански език)

Анотация:

Курсът се състои от 30 ч. упражнения, които имат за цел да развият у студентите основни умения за боравене с терминологията и формата на съвременната търговска кореспонденция на испански език.

прочети още
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

• Структурата на търговското писмо;

• Основните параметри на езика на рекламата;

• Основна терминология от областта на търговската кореспонденция.

2) могат:

• Да пишат главните типове търговски писма;

• Да пишат факсове, телеграми, телекси, информации, сертификати, протоколи и др.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език най-малко на равнище В1 по Съветана Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Професионална кореспонденция – общи правила Практическо занимание 2

2 Структура на делово писмо Практическо занимание 2

3 Молби и препоръки, потвърждаване на получено писмо Практическо занимание 2

4 Тест Практическо занимание 2

5 Писмо за изказване на благодарност, учтив отказ, извинение Практическо занимание 2

6 Търговско/Бизнес писмо Практическо занимание 2

7 Писмо за поверителна информация, дискретност и доверие Практическо занимание 2

8 Тест Практическо занимание 2

9 Писане на оферти, отговор на оферти, покупки, продажби Практическо занимание 2

10 Писане на писмо за поръчки, изпълнение на поръчки Практическо занимание 2

11 Тест Практическо занимание 2

12 Писане на писмо при закъснение на поръчки, отмяна на поръчки Практическо занимание 2

13 Фактури, доставки, транспорт, рекламации, отговор на рекламации Практическо занимание 2

14 Плащания, банки, банкови сметки, валути Практическо занимание 2

15 Финален тест Практическо занимание 2

Литература по темите:

? Оригинални системи: Espanol de los negocios, Espanol comercial.

? Автентични материали.

? Материали от пресата.

? Практически граматики;

? Речници;

? Интернет сайтове.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ % КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТОВЕ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПИСМЕН ИЗПИТ 100%