LEAB019 Английски език за администрацията (на английски език)

Анотация:

Курсът въвежда студентите в специфичния езиков регистър и в терминологията на администрацията на ЕС на френски език. Курсът цели да изгради знания и умения за разбиране, анализ, превод и редактиране на текстове, свързани с административно-политическия процес и структури на ЕС и на държавите-членки. Основни задачи на курса са:

1. Да формира у студентите знания в областта на архитектурата, политико-административните институции и административната реформа на ЕС и свързаната с тях специфична терминология.

2. Да запознае студентите с езика на администрацията на ЕС и държавите-членки чрез автентични административни текстове.

3. Да изгради система от знания и умения за ориентиране и ползване на езика и реалиите на администрацията на английски език.

4. Да формира езикови знания и умения, които да послужат за работа в публичната администрация на европейско и национално равнище и за сравнителни изследвания на административните и политически институции на ЕС и на държавите-членки.

прочети още
Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• придобиват знания за езика на публичната администрация и на административните и политически институции на ЕС;

• запознати са с ролята на администрацията в европейския процес на публичните политики;

• знаят основните административни институции и процедури на ЕС и на страните-членки ;

• придобиват знания за административната организация на държавите –членки, с акцент върху административната структура и организация на Франция и България.

2) могат:

• да разграничават административния език от останалите езикови регистри и да го ползват по предназначение в адекватни ситуации;

• развили са умения за работа с административни текстове на английски език, свързани с европейската интеграция и управление ;

• развили са нагласа и умения за работа в публичната администрация на европейско и на национално равнище.


Предварителни изисквания:
Препоръчително е студентите да имат знания и/или умения, свързани с успешно завършени курсове по практически английски език на ниво В2.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Образуване и устройство на ЕС.

2. Въведение в институциите на ЕС.

3. Законодателни институции в ЕС. Европейският парламент.

4. Европейска Комисия: избор, роля и функции, административни практики.

5. Изпълнителна власт на ЕС. Процедури на изпълнителната власт.

6. Европейски програми и фондове.

7. Административният език на европейските проекти.

8. Европейски омбудсман.

9. Културно и езиково разнообразие, езикова политика

10. Работа и обучение в Европейския съюз

11. Регионално и местно развитие

12. България в Европейския съюз

13. Съдебна власт и граждански права

14. Данни и статистика

15. Участие в проекти

Литература по темите:

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/

http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm

http://www.euractiv.com/

European Agencies Working for You

http://bookshop.europa.eu/en/european-agencies-working-for-you-pbTK0214910/

The European Union: How Does it Work? by Elizabeth Bomberg, John Peterson , Richard Corbett, February 20, 2012

Средства за оценяване:

Устни презентации - 30 %

Работа в "Мудъл" - 30 %

Писмени задачи - 30 %