BAFB535D Проект: Методология на счетоводството

Анотация:

Проектът има за цел да осигури знания за методологията на счетоводството. Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя две основни задачи:

" да задълбочи знанията по счетоводство;

" да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да понятията, обекта, предмета и елементите на методологията на счетоводството;

" да подбират информацията, необходима за разработване и представянето на тема по методология на счетоводството.

2)могат:

" да подбират необходимата информация за разработването на тема по методология на счетоводството.

" да подреждат информацията в структурни единици при презентирането на темата по методология на счетоводството


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ - Разработване на тема по методология на счетоводството

Структура на съдържателната част на проекта:

1. Обща характеристика на обекта на изследване - същност, особености, класификации.

2. Значение и приложение в счетоводството - какво е значението му за счетоводния процес и неговото организиране и осъществяване, къде и как се прилага, какви предимства и недостатъци има, какви са възможностите за неговото усъвършенстване

3. Практически пример за приложение на обекта на изследване в счетоводството.

В заключение - посочват се изводи и препоръки от изследването

Методически апарат за разработване на проекта

1) Задължително е включването на абсолютно всички елементи, посочени по-горе за изготвяне на проекта.

2) Проектът, освен задължителните елементи, съдържа и заключение с конкретни изводи и препоръки от изследването.

3) Обемът на проекта е не по-малко от 15 стр., вкл. заглавната страница и съдържанието му.

Структура на проекта

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на курсовия проект

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Съдържателната част на проекта включва:

a) Методологически елемент на счетоводството

b) Изводи и препоръки.

4. В края на курсовия проект се посочва списък на използваната литература.

Формите за текущо/ финално оценяване са:

- Първа оценка: изготвяне на проекта - 50%;

- Втора оценка: представяне и защита на проекта пред жури - 50%.

Критерии за оценка на проекта

1 Последователност при представянето 20 %

2 Пълнота 20 %

3 Вярност 40 %

4 Стил и оформление на проекта 20 %

ОБЩО 100 %

Критерии за оценка на представянето и защитата на проекта

1 Последователност при представянето 20 %

2 Пълнота 20 %

3 Вярност и аргументиране 40 %

4 Стил на представянето 20 %

ОБЩО 100 %

Литература по темите:

" Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, "Стопансктво", 2009 г.

" Закон за счетоводството. В: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

" Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. - 2007. София, Труд и право, 2008.

" Душанов, Ив., Обща теория на счетоводството. София, Ромина, 2008.

" Динев, М., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 2000.

" Трифонов, Тр., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 1999.

" Петров, Л. Основи на счетоводството. София, Мартилен, 2002.

" Димитров, М, Р. Симеонова. Теория на счетоводството. В. Търново, Фабер, 2010.

" Божков, В., Е. Аверкович. Счетоводство - избрани лекции (I част: Обща теория на счетоводството). В.Търново, Фабер, 2010.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

УСТЕН ИЗПИТ 50%