BAEB595D Практика: Счетоводство и одит

Анотация:

Целта на практиката е да формира в студентите практически умения в областта на счетоводството и одита. При изработването на практиката студентите ще се сблъскат с реални казуси свързани с разглеждане на финансовите отчети на на предприятията и тяхното одитиране - баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, отчитане по националните счетоводни стандарти и др.

Разработването на практиката ще затвърди приложението на знанията и уменията на студентите по отношение на различни елементи на счетоводството и одита и ще допринесе за формиране на активна позиция към управлението в стопанската организация.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- повече по конкретен проблем от областта на счетоводството и одита;

- по-добре да боравят с методите от тази научна област;

- съдържанието на по-широк кръг специализирана литература;

2) могат:

- да разрешават конкретен практически проблем;

- да пролагат усвоените знания в областта на счетоводството и одита до момента;

- да оптимизират финансовите решения на предприятието.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по основи на счетоводството;

- по счетоводство на предприятието.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Получаване на практиката, уточняване на компанията, обект на практиката

2 Събиране на литература и на информация за написване на практиката

3 Написване на практиката и представянето й в Мудъл

4 Подготовка за защита на практиката

5 Защита на практиката

Литература по темите:

1.Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, "Стопансктво", 2009 г.

2.Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство "Ценов", 2009.

3.Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство "Ромина", 2008 г.

4.Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

"Форком", 2006 г.

5.Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

6.Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

7.Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

8.Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, "К&Б консулт", 2004 г.

9.Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

10.Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

11.Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). - В. Търново, Фабер, 2010 г.

12.Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ "Ценов", 2006

Средства за оценяване:

Оценката на практиката се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на практиката, предадена в писмен вид в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на практиката пред комисия.