BAEB588D Социално осигуряване

Анотация:

В курса студентите придобиват основни знания и умения за социалното осигуряване и по-точно за държавното обществено осигуряване, за осигуряването в допълнителни пенсионни фондове и във фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация. Разглеждат се общи въпроси на икономиката и организацията на социалното осигуряване. Прави се кратък исторически преглед на развитието на социалното осигуряване в нашата страна до 1990 год. и се дава кратко описание на реформите в тази сфера в други страни през последните десетилетия. Анализира се необходимостта от реформа на социалното осигуряване у нас и нейните основни етапи. Специално внимание се отделя на специфични въпроси на организацията и управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на фондовете за доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация.

Курсът интегрира теорията с реалната практика с цел да:

Да предостави знания и умения в областта на икономиката и организацията на социалното осигуряване;

Да представи съвременните финансови схеми на организация на осигурителните фондове;

Да разкрие същностните характеристики и спецификата на организацията и управлението на фондовете за социално осигуряване от капиталов тип в България;

Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с осъществяването на социалното осигуряване - лицензиране на осигурителни дружества, администриране, управление на активи, изплащане на средства под различни парични форми - пенсии, обезщетения и др.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Същностните характеристики на финансовата организация на социалноосигурителните фондове при разходопокривния и капиталообразуващите модели;

Видовете пенсионни фондове от капиталов тип и институционалната им организация;

Регулирането на фондовете за допълнително социално осигуряване , обектите и техниките за надзор;

Особеностите на управлението и надзора върху инвестирането на активите на фондовете за допълнително осигуряване;

2) могат:

Да разграничават социалното осигуряване от такива понятия като застраховане, социално подпомагане и др.

Да анализират различните подходи при финанансиране на осигурителните фондове;

Да дискутират стимулиращите и регулиращи функции на държавата в развитието на частните осигурителни фондове;

Да анализират съвременните реформи на системата на социално осигуряване в страните с развита пазарна икономика;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базови знания по социално управление;

Базови знания по финансови пазариФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1.Същност, цел и функции на социалното осигуряване.

2. Социалноосигурителни рискове,осигурителни съвкупности, вноски и плащания.

3.Схеми на финансова организация на осигурителните фондове.

4. Кратък исторически преглед на развитието на фондовете за социално осигуряване в България .

5. Необходимост от реформа на социалното осигуряване в България при прехода към пазарно стопанство и основни нейни етапи.

6. Реформите на социалното осигуряване в страните от Централна и Източна Европа.

7. Пенсионната реформа в Чили.

8. Фондове за държавно обществено осигуряване.Формиране и разходване. Изплащане на помощите при краткосрочното осигуряване и пенсиите.

9. Пенсионноосигурителни дружества.

10. Организация и управление на професионалните пенсионни фондове.

11. Организация и управление на универсалните пенсионни фондове.

12. Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Специфика на тяхната организация и управление.

13.Фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация- специфика на тяхната организация и управление.

14. Регулиране на фондовете за допълнително социално осигуряване. Форми на регулация и надзор. Надзорни институции.

15. Особености на надзора върху инвестирането на активите и резервите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

І.Процесът на разработване на курсовия проект включва:

1.Преглед на специализираната литература, нормативните документи и друга документация;

2.Анализ в зависимост от избраната тема въз основа на реални данни;

3.Изготвяне на самостоятелната работа съгласно изискванията относно нейното оформление.

ІІ. Оформяне на курсовия проект:

1.Титулна страница: име и фамилия на студента, факултетен номер, специалност; тема на проекта; дата на изготвяне.

2.Съдържание, в което се посочват разделите на разработката и техните начални страници.

3.Съдържателната част на проекта включва:

a) Кратко въведение, в което се формулира обекта на изследването, посочват се целите и задачите.

б) Теоретико-методологично представяне на проблема, в който се прави обзор на използваните източници и авторът представя аналитичните си разсъждения;

в) Анализ на проблема на основата на реални данни;

г) Заключение, в което се очертават логически обоснованите изводи и препоръки.

4.Списък на използваните източници-използвана литература и интернет ресурси;

5.Приложения-графики, таблици и друг илюстративен материал(всяко приложение се цитира в изложението!!!).

6.Технически изисквания:

а) Изложението не може да бъде по-малко от 10 страници формат А4.

б) Стилът на шрифта на буквите е "Times New Roman";

в) Размерът на шрифта на буквите (font) е 12 (дванадесет);

г) Разстоянието между редовете е 1,5 lines;

д) Задължително е коректното цитиране на използваните източници за данни и за теоретична постановка по избраната тема. Информация, за която не е посочен източника не се включва в обхвата на оценявания материал.

е) Илюстративният материал се разполага само в приложения, които не могат да надхвърля 3-5 страници.

ІІІ. Примерен списък на темите за курсов проект

1.Социалноосигурителни рискове, осигурителни съвкупности,вноски и плащания.

2.Финансова организация на осигурителните фондове.

3.Развитие на социалното осигуряване в нашата страна до 1990 год.

4.Реформата на социалното осигуряване при прехода към пазарно стопанство.

5.Характеристика на Българският пенсионен модел.

6.Основни черти на реформата в здравеопазването.

7.Държавно обществено осигуряване- принципи, обхват, вноски, осигурителен доход и осигурителен стаж.

8.Права на осигурените лица, видове пенсии и определянето им. Фондова организация на ДОО.

9.Задължително здравно осигуряване -Принципи и обхват.Здравносигурителни вноски.Задължения и права на здравноосигурените лица.

10.Пенсионноосигурителни дружества.

11.Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване-принципи и обхват на лицата.Индивидуални осигурителни партиди. Размер на осигурителните вноски.

12.Стойност на един пенсионен дял.

13.Инвестиране на активите на допълнителните пенсионни фондове -подходи при инвестирането, Инвестиционни регулации.

14.Възможности за прилагане на мултифондова организация на активите на пенсионните фондове.

15.Осигуряване в доброволни пенсионни фондове и в доброволни пенсионни фондове по професионални схеми.

16.Доброволно здравно осигуряване. Здравноосигурителни дружества.

17.Контрол върху задължителното обществено социално осигуряване.

18.Държавно регулиране и надзор в допълнителното осигуряване.

Изборът на темата на курсовия проект може да бъде и извън посочените по-горе, но задължително трябва да е в обхвата на изучаваната дисциплина.

Задължително е наличие на съответствие между наименованието на темата и нейното съдържание!

ІV. Информационно обезпечаване на разработването на курсовия проект

Използва се публикуваната статистическа информация и публикации, посочени в литературата към учебника, паспорта на курса или съдържащи се на интернет-страниците, посочени в учебника.

ІV. Предаване и оценка на курсовите проекти

1. Курсовите проекти се подготвят в срок, определен от НБУ.

2. Критерии за оценка:

Дълбочина, пълнота при разглеждане на проблема и логика на изложението 50%

Наличие на задълбочен анализ, логическа обоснованост на изводите, оформяне на работата 50%

Готовите проекти се предават във формат "doc." в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма Turnitin за преписани чужди текстове.

Литература по темите:

1.Кацаров, И. Теория на общественото осигуряване.ч.І, изд. "Ценов", Свищов, 1967.

2.Георгиев, З., П.Йорданов. Теория на социалното осигуряване. изд. "Ценов", Свищов, 2004.

3.Христосков, Й. и др. Социално осигуряване 2004 година. ИК "Труд и право", С., 2004.

4.Христосков, Й. Пенсионната реформа в България - новото начало. Център за икономическо развитие, С., 1998.

5.Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2001.

6.Мръчков, В. и др. Коментар на Кодекса за задължително обществено осигуряване. ИК "Труд и право", С., 2000.

7.Динев, М. Контрол в социалното осигуряване. Изд. Тракия, 1998.

8.Димова, Д. Социална политика и социално осигуряване. С., 1993.

9.Минев, Д и др. Реформа в социалната сфера. С., 1996.

10. Кодекс за социално осигуряване, обн. ДВ, 2003 год.

11.Pension reforms: Results and Challenges.International Federation of Pension Fund Administrators, 2003.

12.Константинов, Н. Социалното осигуряване 1988-1951.

13.Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове-проблеми и решения.Свищов, 2009

14.Павлов, Н. Либерализация на социалното осигуряване.Абагар, 2007

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на on-line теста (компонент 1) през семестъра, който се провежда след втората консултация - оценката участва с 50%. Компонент 2 за ТО е изпълнение на проект през семестъра, предаден през платформа Мудъл на НБУ до датата на текущия тест, съгласно графика за ДО - оценката участва с 50% от крайната оценка от текущо оценяване (КОТО).

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - on-line финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до датата на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е също 50:50.