MUSB088 Фолклорно музициране - І част

Анотация:

Студентите ще научат подробности по отношение на характерните особености свързани с изпълнителския

маниер на свирене/пеене, в различните музикално-фолклорни области и изпълнителски стилове.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите успешно завършили курса - ще придобият практически навици и умения повишаващи

изпълнителското им ниво

Ще могат:

да изпълняват мелодии от изучаваните области;

да разчитат нотен текст в равноделни и неравноделни размери в тоналности до 3 знака.;

да използват получените знания в по - нататъшната си работа.
Предварителни изисквания:
Успешно завършените предходни части на курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Обучението се извършва индивидуално и е съобразено с индивидуалните качества на студента, неговите интереси по отношение на различните

изпълнителски стилове, както и с естествената му принадлежност към

определен музикалнофолклорен диалект.Поради спецификата на обучението

- тематичния план по занятия се изготвя за всеки студент по отделно, като задължително се включват за изучаване класическите (за всеки народен инструмент или нар.пеене),песни,хора,ръченици и авторски пиеси.

Специално внимание се отдела в развиването на:

-прима виста

-инструменталната или вокалната техника

-проста ,сложна и комбинирана орнаментика

-имитация на стил

-изработване на собствен изпълнителски стил

Литература по темите:

Ръкописни и печатни материали , предоставени от преподавателя.

Средства за оценяване:

Текущия контрол се осъществява по време на 5-та,10-та и 15-тата седмица на семестъра

• участие и активност на студента по време на занятия – 50%

• самостоятелни задания 50%

• След края на семестъра студентите полагат устен практически изпит върху разучения материал.