MUSB546 Обреден фолклор - I част

Анотация:

В първата си част курсът запознава студентите с подредбата на класическата фолклорна обредност - аграрният календар на фолклорния българин от Димитровден до Гергьовден и от Гергьовден до Димитровден, т.е. със "зимния" и "летен" обреден календар.А втората част ще изучават класическата семейна фолклорна обредност - родилни обичаи и обреди,сватба и погребални обичаи и обреди.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георг Краев  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студенти ще знаят подредбата на класическия аграрен обререден календар и семейната обредност.Ще знаят: кой, кога и къде, как /и с какво/ и защо лицедейства в даден обред.Ще знаят смислите /семиотиката/ на класическата фолклорна обредна система.

Ще могат да прилагат усвените умения в професионалната си практика.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. - Що е фолклор?Класически фолклор и постфолклор.Фолклорен текст.

2. - Класическият фолклор като тип култура.

3. - Фолклорен модел на света.Родова принадлежност.Патриархат и матриархат.

4. - Взаимоотношенията на фолклорния човек с Небето и Земята.Фолклорно християнство."Плодородие" и "Грях".

5. - Мит и обред.Класическият обреден календар като ... "приказка".

6. - Зимен обреден цикъл.Димитровден - Гергьовден.Инициация.Обучаващи цикли - ергенски и момински.

7. - Летен обреден цикъл.Гергьовден - Димитровден.

8. - Гергьовден и Раниполия.

9. - Духовден и Спасовден. Русалия.

10. - Нестинарство.

11. - Горешници.

12. - Голяма Богородица. Заклаждане на седянка.

13. - Класическата фолклорност и християнската митология. Народно християнство.

14. - Попкултурата като превърната форма на труд на класическата фолклорност.

15. - За ансамблите за народни песни и танци като парафолклорни.

Литература по темите:

Д.Маринов.Народна вяра и религиозни народни обичаи. С., 1994

Ив.Георгиева.Българска народна митология. С., 1983

О.Фрейденберг.Поетика на сюжета и жанра. С., 2001

Г.Краев.Маска и було.Българските маскарадни игри.С., 2003

Средства за оценяване:

Текущо оценяване: 3 есета по тема -

3 реферата на статии или книги -