ITLB525 Самостоятелна работа "Италиански език чрез автентични текстове"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и цели формиране на умения за самостоятелна работа с чуждоезиков текст, като има изцяло практическа насоченост на базата на минимум зададена теоретична основа, необходима за формулиране на отделните задачи.

прочети още
Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
преп. Десислава Давидова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да четат с разбиране чуждоезикови текстове от различен характер,съобразени с нивото им на владеене на чуждия език, като избират подходящ аналитичен модел.
Предварителни изисквания:
Завършен ITLB410 Практически италиански език или знания и умения на съответното ниво.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

Основните техники за “моделиране”:

1. Описание

2. Съкращаване

сигнални/ключови думи

обобщение – фиксиране на съдържанието под формата на кратки изречения или части от изречения

3. Обогатяване

описание

изясняване на същностните взаимоотношения, същността на понятията

Литература по темите:

Оригинални материали от съвременни италиански автори, от вестници и списания, качени в Мудъл.

Средства за оценяване:

Оценката се формира от портфолио от зададените задачи.