ESPB512 История и култура на Испания

Анотация:

Курсът е посветен на историята на цивилизациите и културите, възникнали и развили се на Пиринейския полуостров от праисторически времена до наши дни с оглед изучаването на по-важните явления в съвременната испанска държава и общество. Особено внимание се обръща на историческото развитие на испанската нация и нейните културни постижения през вековете. Курсът цели да запознае студентите с най-характерните черти на испанската цивилизация и култура в исторически и съвременен план.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Студентите получават систематизирани знания за историята и културата на Испания

2) могат:

" Да анализират, систематизират и да правят обобщения и връзки на обществено-историческото развитие на Испания с развитието на литературните процеси на полуострова.


Предварителни изисквания:
• Много добро писмено и говоримо владеене на испанския книжовен език, както и основни познания по обща история и география

• Познания за хода на историческото развитие и културно познание като част от хуманитаристикатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. La Espana de hoy. Espana y Europa. Espana en el mundo.

2. Cultura, Civilizacion e Historia.

3. El marco geografico. La Peninsula Iberica.

4. La Peninsula Iberica en tiempos prehistoricos.

5. De los tiempos prehistoricos a la Edad Antigua.

6. La Espana prerromana.

7. La Peninsula Iberica en la Antiguedad.

8. Hispania: la Espana romana.

9. La Edad Media. Dominacion visigoda en Espana.

10. La Espana musulmana.

11. Alta y Baja Edad Media. La formacion historica de Espana.

12. LaEdad Moderna. El Estado Espanol.

13. Siglo XVI. La epoca imperial.

14. Siglo XVII. Crisis y decadencia.

15. Siglo XVIII. La Ilustracion.

16. La Edad Contemporanea. Siglo XIX.

17. La Edad Contemporanea. Siglo XX.

18. Siglo XX: Dictadura y Democracia.

19. Espana en el siglo XXI.

20. Espana, la Union Europea y la Europ

Литература по темите:

* QUESADA MARCO, Sebastian (1987): Curso de civilizacion espanola, Madrid, SGEL.

* KOZHUJAROVA, Daniela (2001): Civilizacion espanola (economia politica, lengua y literatura), Университетско издателство “Стопанство”, София.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50 %