CELB014 Биохимия

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с видовете метаболитни процеси, мембранните помпи и канали, гликолизата и глюконеогенезата, Цикълът на Лимонената киселина, окислителното фосфорилиране, биохимичните процеси през светлинната и тъмнинната фаза на фотосинтезата, метаболизма на гликогена, метаболизма на мастните киселини, бисинтезата на мембранните липиди и стероиди, разграждането на протеините и биосинтезата на аминокиселини и нуклеотиди. Ще бъде разгледан и въпроса за стратегиите при създаването на нови лекарствени средства.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Механизмите на основните анаболитни с и катаболитни процеси при растенията, животните и човека

" Биосинтезата за основните градивни елементи на биополимерите

2) могат:

" Провеждат основни биохимични анализи в лабораторни условия


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания от курсовете по Биология, Органична химия, Анатомия и морфология на растенията, Човешкото тяло, Физиология на животните и човека.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предмет на Биохимията. Видове метаболитни процеси.

2 Преглед на структурата на биополимерите - белтъци, липиди, въглехидрати и нуклеинови киселини.

3 Мембранни канали и помпи.

4 Гликолиза и глюконеогенеза.

5 Цъкъл на Лимонената киселина.

6 Окислително фосфорилиране.

7 Светлинна и тъмнинна фаза на фотосинтезата. Тест.

8 Метаболизъм на гликогена

9 Метаболизъм на мастните киселини. Биосинтез на мембранни липиди и стероиди.

10 Разграждане на протеини. Биосинтеза на аминокиселини.

11 Биосинтез на нуклеотиди.

12 Синтез на ДНК. Репарация на ДНК

13 Синтез на РНК

14 Синтез на протеини.

15 Създаване на нови лекарства.

Литература по темите:

1. "Molecular Biology of the cell" Alberts B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. Walter, P. 4th ed. New York: Garland Science, 2002.

2. "Biochemistry" Stryer, L., Berg, J.L., Tymoczko, J.L., 5th ed., W.H.Freeman ed., 2002.

3. Обща биохимия, Тодор Николов, Университетско издателство"Св.Кл.Охридски", 6-то преработено издание

Средства за оценяване:

ТЕСТ 80 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 10 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 10 %