BAEB301D Основи на стопанското управление

Анотация:

Курсът по "Основи на стопанското управлението" е практически конструиран. Той съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия принципи и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

- да даде "ядро" знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

- да изгради необходимата базова управленска подготовка

- да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

- да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

- историческото развитие на управленската теория и практика

- принципните положения на мениджмънта

- управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

- основните управленски подходи и методи

- въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

- основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

- да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

- да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

- да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

- да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

- да определят стратегическия профил на организацията

- да разграничават лидерство от ръководство

- да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават знания и умения по микро и макроикономика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1.Мениджмънт - история и принципи Управленски функции Управленско решение

2.Организационни структури на управление Комуникации в организациите

3.Организационна среда Управленска стратегия Мотивацията в управлението

4.Ръководство и лидерство. Управление и власт - детерминанти на властта.

Втора консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1.Управленски контрол

2.Управление на конфликтите

3.Екипите в управлението

Теми на семинарните занятия (провеждат се по време на втората консултация) и тяхното съдържание:

1.Семинар №1 Мотивацията в управлението

Същност и значение на мотивацията през призмата на социалната практика. Съдържателни и процесуални мотивационни теории. Мотивация и парично възнаграждение. Мотивация и поведение. Закон за ефекта на Торндайк.

2.Семинар №2 Ръководство и лидерство. Управление и власт - детерминанти на властта

Същност и разграничения. Концепции и теории за ръководство и лидерство - ситуационни и функционални модели за лидерство. Заместители на лидерството. Свръхлидерство, управленски тренинг. Лидерство от пето ниво. Нова парадигма за лидерството, нови лидерски роли. Ситуационен лидерски модел на Хърси-Бланчард през призмата на изграждането (фазите) на екипа. Характеристика на властта - необходимост, същност и източници. Видове власт. Стратегическата роля на властта за оцеляване при неуспех (криза).

3.Семинар №3 Екипите в управлението

Философия на екипа - същност и съдържание. Разлика между екип и работна група. Нива на екипа. Етапи на изграждане на екипа. Критерии за оценка ефективността на екипа. Специфика на лидерството и мотивацията в екипна среда.

Литература по темите:

Основна литература:

1.Хаджиев, Кр., Основи на управлението. Електронен учебник, публикуван в информационния система за дистанционно обучение на НБУ - MOODLE

2.Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

3.Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

Допълнителна литература:

4.Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология, изд. Стопански свят, Свищов 2010

5.Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

6.Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

7.Колинс, Дж., Пътят на величието. Класика и стил, София, 2003

Литература за семинарите:

8.Хаджиев, Кр. Електронен учебник по "Основи на управлението" публикуван в MOODLE, НБУ

9.Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

10.Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология, изд. Стопански свят, Свищов 2010

11.Джим Колинс, Пътят на величието. Класика и стил, 2003

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат от теста през семестъра (провежда се след 2-консултация) и участие в семинар по време на 2-консултация или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.