POLB506 Проект

Анотация:

Проектът се състои в подготовката на аналитично досие в следните възможни области:

Политическа партия в България: организационна структура и връзка с обществото.

Публичен образ на политически лидер от България: публични изяви, политически профил, отражение в медиите, обществени реакции.

Интернет сайт на политическа партия: послания, визирана публика, профил.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
доц. Добрин Канев  д-р
проф. Евгений Дайнов  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р
доц. Петър Николов  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се научават да изготвят цялостно аналитично досие по определен проблем.
Предварителни изисквания:
Основни познания по политически науки.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Аналитично описание на избрания обект (партия лидер, сайт), който включва важна информация и надеждни източници.

Аналитичен доклад по формулираната тема, който да представя избрания обект според формулирани критерии.

Набор от документи (програмни документи, речи, статии, статистика, социологически проучвания), които са важни за темата на досието.

Резюме на досието (executive summary): в рамките на една страница – основна информация за предмета на досието и основно заключение от аналитичния доклад.

Литература по темите:

Собствено проучване на източниците, направено от студента.

Средства за оценяване:

Текст на досието.