POLB500 Политически идеи

Анотация:

Курсът от майнър-програмата по политически науки предоставя основни познания по историята на политическата мисъл. Базиран е на

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
проф. Евгений Дайнов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно приключване на курса, студентите ще познават основните автори в областта на историята на политическите идеи и техните текстове, ще умеят да разграничават политическите идеологии, да идентифицират идеологическия дискурс и да анализирт критично политически текстове.
Предварителни изисквания:
основни познания по европейска история и европейска философия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекции:

1. Политическите идеологии - въведение Модерни политически идеи: Ренесанс, Реформация, Просвещение

2. Политическите идеологии на Американската и Френската революции: либерализъм и консерватизъм

3. Социалистическите идеологии.

4. Тоталитарни идеологии на ХХ век.

5. Леви и десни в идеологическия дебат след Втората световна война.

Семинари:

Джон Стюарт Мил

Алексис дьо Токвил

Карл Маркс

Антонио Грамши

Херберт Маркузе

Фридрих Аугуст фон Хайек

Дискусия:

Съвременният идеологически дебат

Литература по темите:

Августин Блажени. За природата на доброто. За благодатта и свободата на волята. С., 1992.

Арендт, Х. Тоталитаризмът. С., 1992.

Аристотел. Политика (с предговор на Богдан Богданов). С., 1998.

Блекуел. Енциклопедия на политическата мисъл – Блекуел. Справочник. С.ЦИД, 1997.

Бърк, Едмънд. Размисли за революцията във Франция. Гал-Ико, 2000.

Енгелс, Фридрих. Произход на семейството, частната собственост и държавата. С. 1971.

Желев, Ж. Фашизмът. С., 1984.

Констан, Бенжамен. За свободата на древните сравнена с тази на модерните народи. В: Увод в конституционната политика. София, Кама, София 2002.

Ленин, В. И. Държавата и революцията. Съч., т. 33.

Лок, Джон, Два трактата за управлението. С. Гал-Ико, 1996.

Макиавели, Николо. Владетелят. С., 1991.

Малинов, Светослав (съст. и студия). Консерватизмът. 1 том.. С., Център за социални практики, 1999. 2 том. С., 2000.

Маркс, Карл, Фридрих Енгелс, Манифест на комунистическата партия. Гл. 1 Буржоа и пролетарии. В: Карл Маркс: човекът и бъдещето. Избрано. (съст. Б. Мунтян, П.-Е. Митев, Б. Попиванов). Изток.-Запад, 2013.

Маркс, Карл. Критика на Готската програма. В: Карл Маркс: човекът и бъдещето. Избрано. (съст. Б. Мунтян, П.-Е. Митев, Б. Попиванов). Изток.-Запад, 2013.

Маркузе, Х. Едноизмерният човек: изследване върху идеологията на развитото индустриално общество. С., 1997.

Мил, Джон Стюарт. Подчинението на жените. Сиела, 2012.

Монтескьо, Шарл дьо. За духа на законите. С., 1978.

Русо, Жан-Жак. За обществения договор. С., 1996.

Сталин, Й. В. Въпросите на ленинизма. (в: Тяхната борба. С., 1991).

Тодоров, Антоний. Модерната политическа мисъл. С., Планета-3, 2001.

Токвил, Алексис дьо. Демокрацията в Америка. Т. 1, част 1, Избор, 1996.

Токвил, Алексис дьо. Тиранията на мнозинството. - "Избор", Пролет, 1992. (Публикация на по-голямата част от гл. 7 ("Всевластието на мнозинството в Съединените щати и неговите последици") на част II на "Демокрацията в Америка".

Хитлер, А. Моята борба. В: Хитлер. Сталин. Тяхната борба. С., Литературен форум, 1991).

Хобс, Томас. Левиатан, С., 1970.

Шатле, Франсоа, Оливие Дюамел, Евелин Пизие. История на политическите идеи. С., ЛИК, 1998.

Средства за оценяване:

участие в семинарите - 40%

контролна работа - 30%

краен тест - 30%