MSCB515 Самостоятелна работа "Историческа география на Стария свят"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да запознае студентите с основните проблеми на историческата география на Стария свят.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Основните цели са:

• Студентите самостоятелно да се запознаят с основополагащи изследвания посветени на историческата география.

• Студентите да изведат актуалните теми и проблеми на историческата география у нас и в чужбина.

• Студентите да се научат самостоятелно да анализират и работят с научен текст
Предварителни изисквания:
общи познания по стара история

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите ще усвояват тези знания и умения, работейки върху конкретна изследователска задача (курсов проект), чиято тема ще се уточнява всеки семестър.

Литература по темите:

Напътстващата информация, препоръчваната литература и организирането на курсов проект ще бъдат осъществявани онлайн и при консултации с преподавателя.

Средства за оценяване:

Проверката на изпълнените задачи ще бъдат осъществявани онлайн и при консултации с преподавателя.