ARHB002 Увод в праисторията

Анотация:

• Представя характера и спецификата на праисторията и праисторическите изследвания

• Периодизация и хронология на праисторията.

• Дава практически умения за определяне на праисторическите култури

прочети още
Археология

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.
гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни познания върху праисторията, съвременни тенденции и проблеми.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Реперни археологически обекти (лекция) - 2 ч.

2 Интердисциплинарни методи в праисторическите проучвания - І част (практическо занимание) - 2 ч.

3 Интердисциплинарни методи в праисторическите проучвания – ІІ част (практическо занимание) - 2 ч.

4 Съвременни тенденции в праисторическите проучвания (дискусия) - 2 ч.

5 Развитие на изследванията на праисторията (лекция) – 2 ч.

6 Основни достижения на човешката еволюция през праисторията (лекция) – 2 ч.

7 Специфика, извори, проблеми на праисторията (практическо занимание) – 2 ч.

8 Дефиниция, цели, подразделения и граници на праисторията (лекция) - 2 ч.

9 Етапи, тенденции и школи в праисторията (дискусия) – 2 ч.

10 Кватернер – обща характеристика (лекция) - 2 ч.

11 Антропогенезис – І част (практическо занимание) – 2 ч.

12 Антропогенезис – ІІ част (практическо занимание) - 2 ч.

13 Епохата на палеолита, обща характеристика (дискусия) – 2 ч.

14 Неолит, халколит и Бронзова епоха обща характеристика (дискусия) – 2 ч.

15 Късната праистория в светлината на съвременните изследвания (практическо занимание) – 2 ч.

Литература по темите:

Renfrew, C. 1991. Archaeology. Methods and Practice. Thames and Hudson. London, New York.

Binford, L. 1968. New prespectives in Archaeology. Aldine. Chicago.

Clarke, D.L. 1968 Analytical Archaeology. Methuen. London.

Бояджиев, Я. 1987. Абсолютна хронология на неолитните и енеолитните култури от територията на НР България. Автореферат

Сираков, Н. 1972 Технология, типология на каменните изделия от палеолита и номенклатура на български език. Археология, 3, 1-17

Човекът зад находките, 1997, съст. Иван Гацов

Гацов, И., Ст. Иванова, Н. Сираков, С. Сиракова. 1983 Типология на каменните изделия от ранния и средния палеолит. Археология, 1-2, 13-28

Сираков, Н., Ст. Иванова, Св. Сиракова, И. Гацов. 1993 Типология на каменните оръдия от късния палеолит, Археология, 3, 1-17

Средства за оценяване:

тест

тест

практическа задача