NPRN504 Управление на връзки с обществеността

Анотация:

Курсът дава знания в областта на изследването, планирането, изпълнението и оценката на програми по Връзки с обществеността. Историята, етапите и развитието на Връзките с обществеността. Планиране и съставяне на програми, избор на цели, осъществяване на комуникации, оценяване.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теорията в областта на планиране и реализация на програми по ПР

• различните видове роли, които практиците изпълняват в организациите

• същността на понятието обществено мнение и връзката му с ПР

2) могат:

• да провеждат вторични изследвания за целите на ПР

• да поставят реални и измерими цели и задачи в своята работа

• да подготвят стратегии и да избират най-подходящите тактики

• да измерват и оценяват ефекта от една ПР програма/кампания


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Част 1

1. Определение на Пъблик рилейшънс практиката.

2. Предпоставки за възникване на Пъблик рилейшънс, история и етапи на развитие.

3. Организационни форми на Пъблик рилейшънс – бюра, фирми, агенции, структура на дейността им.

4. Сравнителни характеристики между Пъблик рилейшънс и пропаганда.

5. Пъблик рилейшънс и маркетинг – сравнителен анализ.

6. Пъблик рилейшънс и реклама – сравнителен анализ.

7. Пъблик рилейшънс – изграждане на имидж и репутация.

8. Основни характеристики на общественото мнение – дефиниране, изследване на взаимодействието с Пъблик рилейшънс.

9. Принципи на Пъблик рилейшънс.

10. Модели на Пъблик рилейшънс.

11. Семинар 1:

- Лобирането – същност и функции в България, в ЕС и по света

- Омбуцман – същност и функции в демократичните общества

- Корпоративна социална отговорност - същност и функции в корпоративния свят.

12: Семинар 2:

- Етика и морал в ПР професията

- Медийна прозрачност – що е това, изследвания и практика

- ПР и традиционните медии – взаимоотношенията у нас и по света

13: Семинар 3:

- Обзор на българския ПР пазар – играчи, практики, конкурси и класации

- Обзор на международните ПР вериги - играчи, практики, конкурси и класации

- Стейкхолдърите – теория и нейното приложение в практиката

14: Семинар 4:

- Уеб 1.0, Уеб 2.0, Уеб 3.0 – откъде тръгнахме и накъде вървим

- Влиянието на интернет върху ПР

- Социалните медии и приложението им в ПР

15. Семинар 5:

- ПР и управлението на слухове

- Вирусните кампании и приложението им в ПР

- ПР от уста на уста – същност и приложение

16. Основни фази в Пъблик рилейшънс – кратка характеристика на четирите основни етапа.

17. Изследването в ПР – какво включва и как се провежда. Определяне на проблемите, анализ на ситуацията, SWOT анализ, първичен и вторичен анализ на данни.

18. Количествени и качествени изследвания – разлики и приложение в ПР.

19. Определяне на целите и задачите в ПР кампании и програми.

20. Определяне на публиките в ПР – видове публики, характеристика на публиката, начини за достигане до нея.

21. Реализация на ПР програми – основни медоти за въздействие.

22. Писане на ПР цели и задачи, съобразени с видовете публики.

23. Тактиките в Пъблик рилейшънс и примери от практиката.

24. Оценка на програми и кампании – разлика между теория и практика.

25. Обобщение на четиристепенния процес в ПР.

26. Разглеждане на примери от българската практика.

Работни семинари

27. Специфика на печатните медии и приложението им за нуждите на ПР

28. Специфика на радио и телевизия и приложението им за нуждите на ПР

29. Специфика на онлайн медиите и приложението им за нуждите на ПР

30. Специфика на социалните мрежи и приложението им за нуждите на ПР

Литература по темите:

1. Скот Кътлип, Ален Сентър, Глен Бруум, Ефективен Пъблик рилейшънс, изд. “Рой Комюникейшън”, 2007.

2. Бошнакова, Десислава, “PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки”, изд. “Рой комюникейшън”, 2009

3. Тай, Лари, “Бащата на манипулацията: Едуард Л. Бернайс & Раждането на ПР”, изд. “Рой комюникейшън”, 2010

4. Алфин Тофлър, Третата вълна, изд. “Труд”, 1992.

5.Зигмунт Бауман, Глобализацията. Последиците за човека, изд. “Лик”, 1999.

6. Ултър Липман, Обществено мнение, изд. “Лик”, 2001.

7. Руси Маринов, Ефективни техники в Пъблик рилейшънс, изд. НБУ, 1997, Пъблик Рилейшънс, ИК “Ваньо Недков”, 2001.

8. Дейвис, Антъни, “Всичко, което трябва да знаете за Пъблик Рилейшънс”, изд. “Рой комюникейшън”, 2007

9. Годишниците на Департамент “Масови комуникации”.

10. Сброниците от летните школи по ПР, организирани от Департамент “Масови комуникации”.

11. Public Relations Strategies and Tactics, Wilcox, Ault, Agee, 6th edition, 2000.

12. Solis, Brian, “Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media Is Reinventing the Aging Business of PR”, FT Press; 2009

13. Managing Public Relations, Grunig, Hunt, 1th edition, 1984, Holt, Rinehart and Winston.

14. Списания: Public Relations Quarterly, Public Relations Review

15. Bivins, Thomas H., “Public Relations Writing: The Essentials of Style and Format”, McGraw-Hill 2010

Средства за оценяване:

За да завършат курс с текуща оценка, студентите трябва:

- да се явят на три теста

- да участват в групов проект по един от семинарите през първия семестър - в рамките на лекциите 11, 12, 13, 14 и 15

- да разработят ПР програма по предварително зададена от преподавателя тема и да я предадат в срок.