BAEB534D Потребителско поведение

Анотация:

Дисциплината "Потребителско поведение" има интердисциплинарен характер и включва комплекс от знания по маркетинг, психология, социология, икономика, мениджмънт.

" Да се разкрие ролята на занията за потребителско поведение в маркетинга

" Да се опише и разбере механизма на вземане на решения от крайните потребители

" Да се анализират определящите фактори за поведението на потребителите

" Да се изградят умения за търсене и избор на информация за потребителското поведение при проучване на пазара и маркетинговото управление на олганизацията

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Накова  д-р
проф. Светла Бъчварова-Пиралкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В курса "Потребителско поведение" са представени основните теоритични проблеми на потребителското поведение, като интердисциплинарна дисциплинарна наука, която е необходима на обучаващите се в областта на маркетигвото управление на различни равнища

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" механизмът на вземане на поребителско решение за покупка, видове решения за покупка, същност и специфика на процесите при различни условия на средата

" основни групи и видове фактори и тяхното влияние върху поведението на потребителите при покупка

" специфика на проявление на отделните фактори и подходи за определяне и оценка на влиянието им върху поведението на крайните потребители

" основни насоки на политиката за защита на потребителите в страните от ЕС, правните форми на тяхната защита в България

2) могат:

" да правят самостоятелни анализи на поведението на крайният потребител в конкретна потребителска ситуация

" да прилагат своите знания за изграждане на потребителски профил на целева група

" да използват познанията си за потребителско поведение на целевия пазар при условия, които предполагат избор на алтернатива на управленски маркетингови и бизнес решения


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Какво представлява понятието "потребност" и какви са видовете потребности. Матрица на потребностите

2. Какво представлява икономическата ценност на стоката и защо тя трябав да се изучава?

3. Класификация на потребностите и основни характеристики на тяхното поведение

4. Модели на потребителско поведение: концептуално-структурен; икономически; психологически; активизиращ модел; когнитивен модел

5. Етапи в процеса на вземане на потребителски решения. Какво очакват потребителите от производителя. Психология на потребителя и неговата реакция на цената на вашите продукти (услуги)

6. Фактори определящи потребителското поведение:вътрешни; външни

7. Каква информация за клиентите трябва да притежава всяка фирма за да определи своята целева група?

Литература по темите:

" Котлър,Ф. "Управление на маркетинга, С. 1996

" Питърс Т., Към съвършенство на фирменото управление", С. 1998

" Утерман Р., Фактори на обновление. Как да съхраним конкурентоспособността на добрите компании?, с. 1998

" Дойл П., Маркетинг, мениджмънт и стратегии, С. 2007 г.

" Шкардун В., Маркетингови основи на стратегическото планиране - теория, методология, практика, С. 2007 г.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%