BAFB554 Парични и капиталови пазари

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични и приложни познания за паричните и капиталови пазари. Разглеждат се общи въпроси на инвестициите и инвестиционния процес при вложения в инструменти на паричния и на капиталов пазари, на пазарите на финансовите инструменти и на групите инвеститори. Акцентира се върху инфраструктурата на капиталовите пазари и в частност на капиталовия пазар в България. Въз основа на теоретични познания за възвращаемост и риск на финансовите инструменти се разглеждат инвестициите в акции, облигации и деривативи.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да разграничават основните видове базови и производни финансови инструменти и тяхното използване;

• Да разграничават отделните пазари на финансови инструменти;

• Да характеризират инфраструктурата на капиталовия пазар в България;

• Да определят възвращаемостта от инвестициите в ценни книжа и да анализират рисковете при вложения в тях;

2) могат:

• Да описват технологията на осъществяване на сделки с ценни книжа;

• Да анализират пазарните средни и пазарните индекси;

• Да разпознават основните инструменти на фундаментален и технически анализ;

• Да анализират различните методи за оценка на акции, облигации и опции.


Предварителни изисквания:
Основни икономически знания – микроикономика и макроикономика;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ИНВЕСТИЦИИТЕ КАТО ОБЕКТ НА ИЗУЧАВАНЕ.

Инвестиции и инвестиционен процес.Инвестиционни инструменти на финансовите пазари -обща характеристика.

ПАЗАРИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

Финансов пазар-същност, функции и видове. Пазари на ценни книжа – същност и видове(парични и капиталови, първичен и вторичен пазар, борсови и извънборсови пазари).

ВЪЗВРАЩАЕМОСТ И РИСК НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ.

Концепцията за възвращаемост. Реализирана и очаквана възвращаемост. Измерване на възвращаемостта. Риск и рискови фактори. Измерване и оценка на риска.

ИНФРАСТРУКТУРА НА ПАЗАРИТЕ .

Инвестиционни посредници, Депозитарни и клирингтови институции, борси, регулаторни органи. Групи инвеститори. Борсови индикатори.

ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧЕН ПАЗАР.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ДОХОДНОСТ.

ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ.

Основни характеристики на обикновените акции. Модели за оценка на стойността на акции.Технически анализ.

ИНВЕСТИЦИИ В БЕЗРИСКОВИ ОБЛИГАЦИИ.

Същност на безрисков актив.Спот и форуърд лихви. Оценка на стойността на безрисковите активи. Крива на доходността.

РИСКОВИ ОБЛИГАЦИИ.

Видове и основни рискове. Стойност на рискова облигация. Определяне на дисконтова норма.

ОСНОВНИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ.

Опции, фючърси, договори за разлика- дефиниции и характеристика.Ценообразуване на опции.

Литература по темите:

Основна литература:

Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

Допълнителна литература

Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

Средства за оценяване:

50% тест

50% задание