BAFB548 Самостоятелна работа: Финанси на предприятието

Анотация:

Курсът подкрепя присъствения двусеместриален курс BAFB 502 "Финанси на предприятието". Той цели изграждането на умения за писане на научна разработка по тази тематика, които включват: поставяне на конкретен научен проблем, структуриране на научно изложение, оформяне на научна разработка, както и задълбочаване на знанията по даден проблем.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

" повече по конкретен проблем от областта на финансите на предприятието;

" по-добре да боравят с методите от тази научна област;

" съдържанието на по-широк кръг специализирана литература;

2) могат:

" да поставят конкретен научен проблем;

" да структурират научна разработка;

" да оформят научно изследване.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

За анализ се избира конкретен проблем от тематиката на корпоративните финанси. Добре е разработката да има теоретична и емпирична част.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

По избор на студента

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%