TCMB006 Въвдение в компютърните и комуникационни системи

Анотация:

Въвеждащ курс в областта на телекомуникационните системи и устройства.

Целта на учебната дисциплина е да подготви студентите в основите на широкопрофилното телекомуникационно поле – кабелни системи, безжични мрежи, радио и телевизионни системи, наземни мобилни комуникации, сателитни комуникации, локални компютърни мрежи, модерни интерактивни системи и др. Да изгради практически умения и да убеди студентите, че телекомуникациите са интердисциплинна област, в която всички отделни науки си взаимодействат.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да прилагат интердисциплинни знания и умения, за ориентация при различни проблеми и ситуации в областта на телекомуникациите в техния бит и бъдещ бизнес.

2) могат:

- да прилагат практически умения в областта на телекомуникациите;

- да прилагат знанията в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективни знания;

- да придобият мотивация при избора на учебни курсове.


Предварителни изисквания:
Общообразователни познания по физика, математика и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Телекомуникациите в обществения и стопанския живот на страната и света. Приложение в бита, бизнеса и образованието на всеки жител на планетата.

2. Широкопрофилно образование по телекомуникации в НБУ. Алтернативност и конкурентно способност. Интердисциплност – технически, икономически, правни, политически и др. проблеми на телекомуникациите. Значение на базовите знания.

3. Техническа телекомуникационна система, функционална схема, предназначение на отделните блокове. ?

4. Сигналът като носител на информация. Видове сигнали, основни параметри.

5. Безжични комуникации. Принципи на изграждане. Основни параметри на радиовълните. Предаващи и приемащи антени. ?

6. Разпространение на радиовълните в различните честотни диапазони. Преминаване (поглъщане и рефракция) през тропосфера, стратосфера, йоносфера. Условия за сателитна радиовръзка.

7. Фиксирани комуникации за радио и телевизионно разпръскване. Традиционни и нови технологии. ?

8. Мобилни системи и комуникации. Видове системи. Принципи на действие и основни характеристики. Развитие и бъдеще. ?

9. Сателитни комуникации. Геостационарна орбита. Функционална схема на предаваща и приемаща част. ?

10. Жични (кабелни) мрежи с телефони и радиочестотни кабели. Видове структури и организации.

11. Влакнесто-оптични мрежи и системи. Понятие за многомодови и едномодови влакна. Принципи на предаваща и приемаща част.

12. Модерни и виртуални телекомуникационни системи.

13. Интеграция на услугите при едновременно пренасяне на говор, музика, текст, данни и образи (неподвижни, бавно и бързоподвижни). ?

Забележка: Със знак ? са обозначени темите на практическите семинари.

Литература по темите:

Записки на лектора

Електронни материали

Средства за оценяване:

Тест, реферат