ADVB900 Увод в рекламата

Анотация:

Курсът въвежда студентите в рекламната теория и практика и има теоретико-практичен характер. Изяснява оснвни понятия в рекламния бизнес, както и взаимната им връзка. Представена е същността на науката и професията реклама, нейната история и развитие както в света, така и в България. Теорията cе илюстрира и извлича от конкретни примери. Цялата теоретична част е в мултимедиен формат с най-доброто от съвременната световна практика по отношение на рекламата и маркетинговите комуникации. Презентациите са максимално диалогични и провокират към дискусии. В курса се набляга на съмостоятелните практически разработки

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни рекламни понятия

• Връзката агенция - рекламодател

• Новите технологии в света на рекламата

• Най-доброто от рекламната практика в световен мащаб;

2) могат да:

• да дефинират сложното понятие „реклама”

• Да създават оригинални и рационални рекламни продукти, съобразени с фирмен стил, съчетавайки традиционните рекламни способи с нестандартни решения

• да боравят правилно и свободно с понятийният апарат на рекламната комуникация


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1. Рекламата в съвременния свят – тенденции за развитие. Дефиниции за рекламата през погледа на нашето съвремие. Функции и цели на рекламата. Лекция и дискусия 4 часа

2. Кратка история на рекламата в света.Развитие на рекламата в България Лекция и дискусия 2 часа

3. Концепция за ИМК - същност, възникване; Елементи на ИМК; Етапи при изграждането на ИМК лекция 2 часа

4. Проучвания в рекламата; Отдел «Маркетинг» в рекламната агенция; Лекции и практическо занимание 2 часа

5. Акаунт отдел – свързващо звено между клиента и агенцията; Агенционен бриф –същност и съдържание. Практическа част – изготвяне на агенционен бриф Лекции и практическо занимание 4 часа

6. Криейтив отдел; Творчески бриф – същност и съдържание Практическа част – изготвяне на творчески бриф Лекции и практическо занимание 4 часа

7. Отдел медия планиране; Медиен бриф – същност и съдържание Практическа част – планиране на медийна стратегия Лекции и практическо занимание 4 часа

8. Дигитален отдел; digital brief – същност и съдържание Лекции и практическо занимание 2 часа

9. BTL отдел Лекция и дискусия 2 часа

10. PR отдел Лекция и дискусия 2 часа

11. Практическа част – цялостна ИМК Практическо занимание 2 часа

Литература по темите:

ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ:

1. EBSCO: Academic Search Complete, eBook Collection

2. WARK

КНИГИ

ВЕЛЕВ, Младен Стефанов. Маркетингови комуникации. София: Софттрейд, 2001. Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / В 381

ГАРФИЙЛД, Боб. Десетте Божи заповеди на рекламата. София: Bookmark, 2006. Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / Г 238

ГОРАНОВА, Пенка Вълчева. Рекламна политика. Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. Източник: НАБИС

ДЖЕФКИНС, Франк. Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс. София: Фондация "Отворено общество", 1993.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / Д 514

ДОГАНОВ, Димитър Иванов. Българска рекламна енциклопедия. София: Сиела, 2001.

Източник: Каталог НБУ сигнатура С 659 / Д 692

ДОГАНОВ, Димитър Иванов. Речник на рекламните термини. София: Д-р Петър Берон, 1983.

Източник: Каталог НБУ сигнатура С 659 / Д 692

ДОГАНОВ, Димитър Иванов. Реклама и насърчаване на продажбите : Терминологичен справочник. София: Университетско издателство "Стопанство", 1995.

Източник: Каталог НБУ сигнатура С 659 / Д 692

КАТРАНДЖИЕВ, Христо Иванов. Въведение в рекламния бизнес. София: Издателски комплекс - УНСС, 2014.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 468

КАТРАНДЖИЕВ, Христо Иванов. Медияпланиране на рекламната кампания. София: Университетско издателство "Стопанство", 2008, 2013.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 468

КАФТАНДЖИЕВ, Христо Николов. Хармония в рекламната комуникация : Много презаредена. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 477

КОРФИЙЛД, Ребека. Изготвяне на съвършеното CV : Как да оставим безукорно впечатление и получим длъжността, която сме пожелали. София : Класика и Стил, 2011.

Източник: НАБИС

КОШНИК, Волфганг. Световен речник по маркетинг и реклама. Бургас, 1997. Източник: НАБИС

КРЪСТЕВ, Светозар Владимиров. Рекламата : Понятия, правила, примери. София: Сиела, 2000.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 923

КРЪСТЕВА, Невяна и др. Дигитален маркетинг. София: Авангард Прима, 2016. Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / Д 535

КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова. Направи си сам…маркетинг! : Творчески стратегии в рекламата по време на криза. София: Авангард Прима, 2009.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / К 924

ЛЬОДЮК, Робер. Мениджмънт на рекламата. София : Ваньо Недков, 2010.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / Л 778

Медияпланиране на рекламната кампания. София: Унив. изд. Стопанство, 2006. Източник: НАБИС

МЕНЧЕВА, Лиляна Филипова. Рекламна политика : [Учебник за ВУЗ]. София: Нов български университет, 2003.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / М 489

РИЙС, Ал. Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс. София: Класика и стил, 2003.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / Р 609

СТАНИМИРОВ, Евгени и др. Маркетинг. Варна: Наука и икономика, 2017.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / М 321

ТОДОРОВА, Румяна. Стратегии в света на рекламата. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2001.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / Т 644

УЗУНОВА, Юлия Добрева. Приложни маркетингови изследвания. София: Ромина, 2003.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / У 340

ХРИСТОВ, Александър Трайков. ПР практика : Работа с агенция : Нуждата от посредник при комуникацията с публиките. София: ROI Communication, 2012.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 316.78 / Х 780

ЦОНЕВА, Иванка. Анатомия на рекламата. В. Търново, 2009.

Източник: НАБИС

BABIN, Barry J. Essentials of marketing research. Boston: Cengage Learning, 2016. Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / B 11

COX, Alan , Jim POWER and Chris JOHNS. Marketing multiplied: The macroeconomic and microeconomic impact of marketing communications [online]. Core Media & The Association of Advertisers in Ireland, 2017 [accessed June 28, 2017].

Източник: WARK

FELTON, George. Advertising : Concept and copy. New York: W. W. Norton & Company, 2013.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / F 36

SISSORS, Jack Z. Advertising media planing. Lincolnwood: NTC Business Books, 1989. Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / S 64

SORRENTINO, Miriam. Creative advertising : An introduction. London: Laurence King Publishing, 2014.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / S 73

TAYLOR, Alice Kavounas. Strategic thinking for advertising creatives. London: Laurence King Publishing, 2013.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / T 27

VILANILAM, John V. and A. K. VARGHESE. Advertising Basics! : A Resource Guide for Beginners [online]. New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd, 2004 [accessed June 27, 2017].

Източник: EBSCO: eBook Collection

СТАТИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ

БЛАГОЕВ, Веселин Иванов. Комуникационна политика. В: Маркетинг : Принципи, сегментиране, позициониране, анализи, стратегии, маркетинг микс. София: International University, 2003, с. 382-480.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / Б 473

БЛАГОЕВ, Веселин Иванов. Маркетингова информационна система. Маркетингови изследвания. В: Маркетинг : Принципи, сегментиране, позициониране, анализи, стратегии, маркетинг микс. София: International University, 2003, с. 112- 162.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / Б 473

ДЖОНЕВ, Сава Петков. Бриф. В: Методи за изследване в областта на УЧР : Модул 5 : Методи за изследване. София: Училище по мениджмънт, НБУ, 2010, с. 7-11.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 331 / Д 523

ПРАЙД, Уилиам. Маркетингово проучване и информационни системи. В: Маркетинг : Концепции и стратегии. София: ФорКом, 1995, с. 100-118.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / П 823

ХРИСТОВ, Александър Трайков. Брифиране. Подготовка на бриф (задание). В: ПР практика : Работа с агенция : Нуждата от посредник при комуникацията с публиките. София: ROI Communication, 2012, с. 33-36.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 316.78 / Х 780

ЩЕРЕВ, Николай Христов. Маркетингово проучване. В: Маркетинг и реклама. София: Мартилен, 2009, с. 38-52.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / Щ 382

Advertising. Columbia Electronic Encyclopedia, 6th Edition [online]. 2017, 1 [accessed June 27, 2017].

Източник: EBSCO: Academic Search Complete

APPLETON, Edward. Strategic planning: 'United Germany' - The impact on European brands and advertising? Admap [online]. 1990 [accessed June 29, 2017].

Източник: WARC

BASKIN, Merry. How to evaluate creative work. WARC Best Practice [online]. 2016, pp. 38-39. [accessed June 29, 2017].

Източник: WARC

BELTRAMO, Dan. Advertising process control: Making the creative process more effective. Nielsen [online]. 2015 [accessed June 29, 2017].

Източник: WARC

FAWLEY, N. LinkedIn as an Information Source for Human Resources. Competitive Intelligence. Online Searcher [online]. 2013, Vol. 37, Issue 2, p. 31-50 [accessed June 27, 2017].

Източник: EBSCO: Academic Search Complete

KOSLOW, Scott. I Love Creative Advertising: What It Is, When to Call for It, and How to Achieve It. Journal of Advertising Research [online]. 2015, Vol. 55, No. 1. [accessed June 29, 2017].

Източник: WARC

SMITH, K. M., FLANNERY, A. H. and WINSTEAD, P. S. Transforming the curriculum vitae as a new practitioner. American Journal Of Health-System Pharmacy [online]. 2014, Vol. 71, Issue 24, p. 2115-2117 [accessed June 27, 2017].

Източник: EBSCO: Academic Search Complete

WALLER-DAVIES, B. Training contract application forms: what not to write. Lawyer 2B [online]. 2015, 1 [accessed June 27, 2017].

Източник: EBSCO: Academic Search Complete

WERNER, W. Career Steps. Law Practice: The Business Of Practicing Law [online]. 2010, Vol. 36, Issue 3, p. 60-62 [accessed June 27, 2017].

Източник: EBSCO: Academic Search Complete Edward Appleton

WHALLEY, Will and Alex LEWIS. Snickers: Making the world your creative department. APG (UK), Bronze, Creative Strategy Awards [online]. 2015 [accessed June 29, 2017]. Източник: WARC

Средства за оценяване:

презентации, самостоятелни работи, практически разработки