ADVB105 Основни рекламни школи

Анотация:

Курсът се състои от 30 аудиторни часа и засяга най-важните етапи от развитието на рекламата в света, какви нужди на обществото е задоволявала и съответно функциите й през различните епохи. Проследяват се различни теории, школи, автори и техния принос в съвремието.

Чрез достъпно изложени въпроси и тълкувания курсът цели да разгледа как рекламата се е променяла през вековете, за да обясни съвременната й роля в бизнеса. Теорията cе илюстрира и извлича от конкретни примери. Презентациите са максимално диалогични и провокират към дискусии. Семинарите, при които се обсъждат проблемите, поставени в лекциите, са предназначени основно за онагледяване на теоретичния материал: визуализация на основни школи чрез образи. Главна роля имат подбрани ретро реклами на „големите имена“ в бизнеса, по които студентите дискутират.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ЩЕ ЗНАЯТ:

• През какви периоди преминава развитието на рекламата и какво обуславя смяната на един с друг.

• Най-важните основни школи в рекламата, техните най-ярки представители и принос.

• Как отделните школи и автори обясняват въздействието на рекламата.

2) ЩЕ МОГАТ:

• да обяснят еволюцията на рекламата в съвременния свят и да мотивират връзките между отделните етапи на развитие.

• да различават творчеството на отделните автори и да ги дискутират аргументирано отчитайки техните специфики

• да виждат практическата приложимост на придобитите знания и да развиват различни комуникационни техники по примера на големите имена в рекламата

• да прилагат наученото в практиката създавайки свои собствени рекламни продукти


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1. Нейно величество рекламата – дефиниции и развитие Лекция и дискусия 2

2. Първи рекламни послания – Древен Рим, Гърция, Средновековие; ХV в. – поява на книгопечатането; Първи рекламни послания в медиите – ХVІІ – ХVІІІ век; Ранна английска и ранна американска реклама лекция 2

3. ХІХ в - основи на рекламните агенции; поява на „Лекарствата без рецепта“, първите рекламисти и рекламодатели, поява на творческите екипи в рекламните агенции; раждането на слогана и търговската марка лекция 2

4. Развитие на рекламата до средата на ХХ век. - правни основи за регулиране и саморегулиране на рекламната дейност; рекламата между двете световни войни; поява на нов медиен канал – радиото; Великата депресия; Росър Рийвз и изключително предложение за продажба лекция 2

5. Рекламата до края на ХХ век: 70-те години маркетингов период; Екстравагантността на 80-те и насърчаване на продажбите; 90-те години – нова управленска концепция. Интегрирани маркетингови комуникации лекция 2

6. Подсъзнателна (подпрагова) реклама – модата на „дълбочинно проучване”; мисловните школи на Алфред Полиц и Ернс Дихтер; Джеймс Вайкъри и митът за 25 кадър в рекламата дискусия, практическо занимание 2

7. Джей Уолтър Томпсън (J. Walter Thompson, 1847-1928) - от пропаганда до сапунени сериали; прототип на съвременната рекламна агенция (отдел връзка с клиента). дискусия, практическо занимание 2

8. Клод Хопкинс (Claude C. Hopkins, 1866-1932) – пробен маркетинг дискусия, практическо занимание 2

9. Алберт Лейскър (Albert Lasker, 1880 –1952) - първото в Америка систематично обучение на персонал за писане на рекламни текстове дискусия, практическо занимание 2

10. Стенли Рейзър (Stanley Resor, 1879-1962) - професионализма в рекламата чрез философията на научното изследване дискусия, практическо занимание 2

11. Хелън Рейзър (Helen Resor, 1886 – 1964) - Живот сред звездите дискусия, практическо занимание 2

12. Реймънд Рубикъм (Raymond Rubicam, 1892 – 1978) - Интегриране на рекламите в радио шоута и програми дискусия, практическо занимание 2

13. Лео Бърнет (Leo Burnett, 1892 – 1971) - налагането на визуалните образи на

продуктите дискусия, практическо занимание 2

14. Дейвид Огилви (David Ogilvy, 1911 – 1999) - образът на търговската марка дискусия, практическо занимание 2

15. Бил Бернбах (Bill Bernbach, 1917-1982.) - силата на въздействието дискусия, практическо занимание 2

Литература по темите:

БИБЛИОГРАФСКИ ИЗТОЧНИЦИ:

1. Каталог на библиотеката на НБУ

ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ:

1. EBSCO: Academic Search Complete, eBook Collection, MasterFILE Premier

2. JSTOR

3. WARK

КНИГИ

АБАДЖИМАРИНОВА, Румяна Георгиева. Книгата : Интегрирана маркетингова комуникация на книгата. София: Сиела, 2000.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 00 / А 121

АБАДЖИМАРИНОВА, Румяна Георгиева. Търговска марка – Бренд. София: Сиела, 2006.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / А 121

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев. Българско книгоиздаване : Ретроспекции, тенденции, структури, модели. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 00 / Г 370

ДОГАНОВ, Димитър Иванов. Българска рекламна енциклопедия. София: Сиела, 2001. Източник: Каталог НБУ сигнатура С 659 / Д 692

ДОГАНОВ, Димитър Иванов. Речник на рекламните термини. София: Д-р Петър Берон, 1983.

Източник: Каталог НБУ сигнатура С 659 / Д 692

ИЛЧЕВ, Иван. Рекламата през Възраждането. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" , 1995.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 949.72.04 / И 581

КАФТАНДЖИЕВ, Христо Николов. Текстът на печатната реклама : [Учебник за ВУЗ]. София: Фак. по журналистика и масови комуникация, 1998.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 477

КРЪСТЕВ, Светозар Владимиров. Рекламата : Понятия, правила, примери. София: Сиела, 2000.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 923

РИЙС, Ал. [Двадесет и два] 22 неизменни закона на брендинга : Как да превърнем един продукт или услуга в търговска марка. София: Класика и стил, 2000.

ТРАУТ, Джак. Големите проблеми на големите търговски марки : Трудно научените уроци. София: Инфодар, [2006].

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / Т 798

ЦОНЕВА, Иванка. Анатомия на рекламата. В. Търново, 2009.

Източник: НАБИС

BABIN, Barry J. Essentials of marketing research. Boston: Cengage Learning, 2016. Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / B 11

FELTON, George. Advertising : Concept and copy. New York: W. W. Norton & Company, 2013.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / F 36

СТАТИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ

BAYERS, Chip. Bill Bernbach: Creative Revolutionary. Adweek. [serial online]. 2011,vol. 52, no. 28, p. 30. [viewed June 30, 2017].

Източник: EBSCO: MasterFILE Premier

YAKOB, Faris. Point of view: Ogilvy on efficacy. Admap Magazine [serial online]. March 2017. [viewed June 30, 2017].

Източник: WARK

TORR, Gordon. I blame J. Walter! Market Leader[serial online].. 2004, Issue 27, p. 14-16. [viewed June 30, 2017].

Източник: WARK

WOOD, James Playsted. Raymond Rubicam. Journal of Marketing [serial online]. 1962, No. 2, p. 77. [viewed June 30, 2017].

Източник: JSTOR

BOMAN, John. Raymond Rubicam (1892-1978). Cambridge Dictionary Of American Biography [serial online]. 2001, No. 1. [viewed June 30, 2017].

Източник: EBSCO: MasterFILE Premier

FELDWICK, Paul. Six models of advertising [serial online]. Admap. 2015, pp. 10-12.

Източник: WARK

Raymond Rubicam. Hutchinson's Biography Database [serial online]. 2011, No. 1.

[viewed June 30, 2017].

Източник: EBSCO: MasterFILE Premier

KOVER, Arthur J. Advertising Creativity: Some Open Questions. Journal of Advertising Research [serial online]. 2016, Vol. 56, No. 3, pp. 235-238. [viewed 30 June 2017].

Източник: WARK

Средства за оценяване:

тест, екипна разработка, презентация