PSYB554 Психологически методи І част

Анотация:

Курсът въвежда основните понятия, терминология и методи при провеждане на психологически изследвания. Разглеждат се основните типове изследвания в психологията с акцент върху експерименталните дизайни. Застъпени са теми като логика и методология на научните изследвания, етика на изследванията. В курса се въвеждат и основните понятия и идеи, свързани със статистическата обработка на данни от психологически изследвания.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Любомир Джалев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

• основните характеристики на научния метод

• силните и слабите страни на различните типове психологически изследвания

• основните видове експерментален дизайн

• цялостния процес на експерименталното психологическо изследване

могат:

• да четат с разбиране научни публикации, които съдържат описания на емпирични психологически изследвания

• да планират собствени изследвания

• да разбират и прилагат професионалните етични принципи в изследванията си


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Научният метод в психологията. Източници на идеи.

2. Теории и хипотези.

3. Измерване в психологията. Операционализация на променливите.

4. Изследователски методи в психологията. Oписателни изследвания, корелационни изследвания,

5. Експериментални изследвания. Променливи – зависими и независими, контролирани и случайни. Контрол и рандомизация при експериментите.

6. Експериментален дизайн с една независима променлива. Междугрупов и интрасубектен дизайн. Контрол и рандомизация при експериментите. –

7. Тренинг върху междугрупов и интрасубектен експериментален дизайн. Разработване на експериментален дизайн: развиване на умения за планиране на еднофакторен експеримент.

8. Процедури за провеждане на експерименти – избор на изследвани лица, пилотни изследвания, избягване на влияние на експериментатора, избягване на влияния от изследваното лице, манипулиране на независимата променлива, проверка за манипулация, дебрифинг. Етика на изследването.

9. Факторни експерименти. Главни ефекти. Взаимодействия. - лекция

10. Тест и разработване и описание на еднофакторен експеримент по зададена тема – ТО 1

11. Какво е статистически извод. Примери на правилни и неправилни статистически изводи.

12. Логика на статистическата проверка на хипотези. Примери с използване на t-тест.

13. Корелация. Причинно-следствени и корелационни връзки. Парадокс на Симпсън. Примери.

14. Грешки при провеждане на психологически изследвания и при анализирането на данни. Примери.

15. Тест – ТО2

Литература по темите:

Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. София, Изток-Запад.

Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

Cozby, P. C. (2006). Methods in behavioral research. Boston: McGrawHill.

Средства за оценяване:

ТО1 - Тест и разработване на дизайн - 70 %

ТО2 - Тест - 30 %