PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема"

Анотация:

Задача за завършване на курса:

Студентите трябва да:

1) Изберат тема, свързана със значим приложен или теоретичен проблем в областта на психологията, когнитивната наука, психоанализата или невронауките.

2) Изготвят анотирана библиография по избраната тема, която да съдържа минимум 10 заглавия.

Библиографията включва научни статии или книги по темата, като всяка статия или книга се съпровожда от анотация от 100-200 думи. Статиите и книгите трябва да бъдат представени с пълните им библиографски данни: автор, година на издаване, заглавие, място на издаване (заглавие и брой на списанието - за статия в списание или издателство - за книга), страници (за статия в списание или сборник).

Примери:

Валон, А., Зазо, Р. (1988). Детството. София: Наука и изкуство.

Freud, S. (1937). Analysis terminable and interminable. International Journal of Psychoanalysis 18 (4): 373-405.

3) Изготвят литературен обзор на базата на съставената библиография, в обем от 2000-3000 думи (4-6 стандартни страници). Обзорът съдържа преглед на основните изследвания по темата и завършва с изводи относно най-важното, което се знае по темата до момента, нерешените проблеми и др.

Готовият проект (анотираната библиография + литературният обзор) се изпраща по имейл на един от преподавателите, водещи курса (по избор). Преподавателят преценява дали да проведе устна защита на проекта.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Любомир Джалев  д-р
проф. Ивайло Търнев  д.н.
гл. ас. Светослав Савов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: