MUSB055 Музициране (Пеене/инструмент) - І част

Анотация:

Курсът по Инструмент/пеене/танц има за цел да формира и развие у студентите изпълнителски (инструментални, танцови или певчески) умения в тяхната бъдеща дейност. Насочеността е към теоретично и практическо изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

Курсът се провежда под формата на занимания с всеки студент в рамките на 30 часа на семестър. Стремежът на преподавателят е практическо усвояване на изучавания материал, към осъществяване на тясна връзка между музикално-художественото и техническото развитие, между инструменталните/вокални/танцови сръчности и умения и музикалнослуховото развитие. Обучението е свързано със запознаване с принципа на звукоизвличане, изпълнителските възможности на инструментите или гласа, изразните възможности на съответния инструмент или глас, с изпълнителските изразни средства като елементи на художествената интерпретация, изграждане на усет за жанр и стил, изграждане и усъвършенстване на умения за музициране или танц.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили успешно курса са развили на едно по-високо ниво техниката си (инструментална, танцова или вокална), могат самостоятелно да разучават ново произведение, придобили са достатъчен собствен инструментален, танцов, вокален и сценичен опит.
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност, добро ниво на инструментална/вокална/танцова техника.

Взети предварителните ниво на курса в базовата част на БП „Музика“.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по музика (инструмент/пеене) и танц – с индивидуалния му характер. Той се съставя всеки семестър и е в зависимост от цялостното развитие на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако програмата му е индивидуална. Съобразен е с индивидуалното ниво на студентите.По преценка на преподавателя се подбират методи за по-нататъшното музикално развитие на инструменталиста/певеца/танцьора.

Литература по темите:

Литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и произведенията, който трябва да се реализират в текущия семестър. А те са произведения от епохата на барока, класицизма, романтизма и съвременността.

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно:

1. Чрез активността на студента по време на протичането на курса;

2. От изпитния резултат по време на сесията;

3. Чрез концертни изяви.

Практическа задача 50%

Активност по време на подготовката и посещаемост на лекциите 50%