MUSB039 Музикална теория

Анотация:

Наименованието курса “Музикална теория” визира широкия обхват на познанието:теория на музикалните елементи, солфеж, хармония, полифония, музикален фолклор.

Теория на музикалните елементи е дисциплина с определен статус, който се стреми да говори за разположението на музикалните елементи, за техните комбинации, за структурите, които се образуват, за правилността на нотописа, за общите правила на тяхното съконструиране и т. н.

Солфежът е основна практическа дисциплина, посветена на развитието на музикалния слух и представлява важна предпоставка за успешната професионална реализция на студентите. Съдържанието на дисциплината солфеж е насочено към натрупване на музикалнослухови представи и усъвършенстване на музикално мисловните процеси в съзнанието на младия музикант. Структурата на дисциплината солфеж съдържа интонационни упражнения, слухов анализ, музикална диктовка, солфежиране. Развитието на музикалните способности се осъществява на основата на натрупаните музикалнослухови представи от различни стилове и жанрове.

Развитието на музикалния слух е продължителна и трудна задача, която изисква строга последователност и система в натрупването на уменията и навиците. Спецификата на дисциплината налага обучението по солфеж да се води паралелно с курса по теория на музикалните елементи.

Обучението на студентите се провежда на групи или индивидуално, съобразно изучаваната от тях специалност и предварителна подготовка.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
гл. ас. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• тоналности до 12 знака – мажорни и минорни – паралелни,едноименни, енхармонични

• нотиране на виолинов, басов, алтов и теноров ключ

• прости и сложни интервали – диатонични, хроматични, енхармонични

• мажорни, минорни, умалени и увеличени тризвучия;

• видове септакорди, доминантов септакорд

• начините на транспозиция.

Могат:

• да разбират същността на изпитните задачи и да демонстрират достатъчни компетентности за финализиране на курса;

• да изразяват добре в структуриран вид, устно и в писмена форма знанията и идеите си.

• да демонстрират развитие на аналитичните си способности и нарастващо разбиране на теоретичните аспекти и тяхната връзка с практическите умения.

• да осъществяват анализ и логически връзки между отделните елементи на музикалната изразителност

• да изградят личен музикално- терминологичен речник


Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс "Музикални елементи и солфеж"

MUSB002 нотно-четивна техника

MUSB007 интониране

MUSB013 ритмика и мерика

MUSB020 слухов анализ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонов ред

• Музикална система

• Линейно-нотна система

• Видове тонови отношения

• Ритмика и метрика

• Интервали

• Ладова система

• Тоналности

• Диатоника и пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове

• Хроматика

• Акорди

• Транспозиция

• Украшения (мелизми)

• Съкращения в нотописа (абревиатури)

• Артикулация. Артикулационни знаци

Литература по темите:

П. Хаджиев „Елементарна теория на музиката”, “Музика” , София 1978

Р.Дюлгерова-Пръвчева “Теория на музикалните елементи. Тестове” + CD музикални примери към слуховите задачи на тестовете, НБУ, София 2007.

К. Попдимитров „Солфежи от стари майстори” „Музика” София

К.Попдимитров „Хайдн, Моцарт и Бетовен” „Музика” София

К.Попдимитров „Солфежи из творчествато на романиците” „Музика” София

К. Попдимитров „Солфежи из творчеството на съвременните композитори” „Музика” София

К. Попдимитров, Зв.Йонова „Солфежи из творчеството на българските композитори” „Музика” София

Р. Дюлгерова-Пръвчева „Солфеж. Музикални обучителни практики”, София 2011

Р.Дюлгерова-Пръвчева, А.Попова-Георгиева „Курс по солфеж и теория на музиката”част I, София 2011

Средства за оценяване:

Оценяването е многокомпонентно, текущо и финално в следните форми:

- Решаване на тестове, които съдържат теоретични въпроси, практически задачи, задачи за слухов анализ.

- Разработка на тема.

- Съставяне на личен музикален терминологичен речник.

- Записване на музикална диктовка.

- Солфежиране a prima vista.