MUSB011 Музиката от древността до барока

Анотация:

Курсът третира основни знания за развитието музикалната история и дава на студентите многостранна подготовка по проблемите на музикалното развитие, на тенденциите в световната музикална култура. Овладяването на знания, умения и навици в тази област дават на обучаваните широко поле за прилагане на усвоената от тях информация в много практически области на музикалното изкуство - музикознание, композиция, музикална критика, преподаване и др.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• епохи и особености в историческото развитие на музикалното изкуство в контекста на общокултурното развитие

• основни стилови направления

• музикални школи и автори, основни творби

• основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика

• основни критерии за подбор на ползваната литература по музикална история от печатни и други източници.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на историческото развитие на музикалното изкуство до средата на ХVІІІ в.

• да формулират основните стилови направления

• да характеризират музикални школи и автори

• да характеризират и анализират основни музикални творби чрез усвоен музикалнотерминологичен апарат

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици, постигайки активно и професионално-аналитично слушане на музика


Предварителни изисквания:
Курсът може да бъде посещаван от всички студенти, които имат интереси в областта на музикалната история.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Корени на изкуството. Основни хипотези и теории за произхода на музикалното изкуство, източници. Периодизация. Музиката на първобитното общество.

2. Музикалната култура на древността. Гръко-римската антична музикална култура. Периоди. Античната драма като синтетично изкуство. ©

3. Музикалната култура на Западна Европа през Средновековието - общи сведения. Ранно Средновековие - Грегорианско църковно песнопение.

4. Музикалната култура през Късното Средновековие. Зараждане на многогласието в църковната музика, полифонични жанрове. Ars antiqua. Светска музикална култура. Рицарското изкуство и куртоазната лирика.

5. Ars nova. Обща характеристика на епохата на Ренесанса. Музикални школи и жанрове в Италия. ©

6. Нидерландска полифонична школа. Поколения и композитори.

7. Обща характеристика на епохата на Барока. Системата от музикални жанрове.©

8. Еволюция на вокално-инструменталните жанрове в Западна Европа през ХVI - ХVIII век. Исторически корени, естетика и основни школи в италианската опера.

9. Възникване и развитие на инструменталния стил в Италия. Музика за струнни инструменти, основни жанрове и композитори.

10. Музикалната култура на Франция - оперна и инструментална музика през ХVII - ХVIII в.

11. Музикална култура на Англия през ХVI - ХVIII в.

12. Музикалната култура в Германия през ХVІІ - ХVIII в.

13. Хендел - творчески път, оперно и инструментално творчество. Ролята му в развитието на английския оперен театър. Ораториално творчество. ©

14. Бах - епоха, творчески път, музикална естетика. Вокално - инструментални жанрове - трактовка на сюжетите, музикална драматургия. ©

15. Инструменталното творчество на Бах - оркестрова музика, камерни жанрове, органна и клавирна музика. ©

Литература по темите:

Препоръчителна основна литература:

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част І. С., Марс, 2006.

История на музиката. Част първа.Съст. Мари-Клер Белтрандо-Патие. С., Музика, 1997.

Розеншилд, Константин. История на музиката. Част първа. С., Наука и изкуство, 1973.

Михелс, Улрих. Атлас “Музика” в две части. Превод П. Куюмджиева, Ю. Куюмджиев. С., Летера, 2001г.

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

Средства за оценяване:

Тестове

Семинари

Реферат