BAFB539 Икономикс

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите с неикономическо образование в бакалавърските програми на департамент „Икономика”. Включва теми, запознаващи студентите с основните концепции, принципи и терминология на микро- и макроикономиката. Акцентира се също върху практическата приложимост на придобитите знания и в частност – върху специфичните проблеми, характерни за развитието на българската икономика в условията на прехода към пазарно стопанство. Целта е студентите да получат необходимата подготовка за изучаване на другите икономически курсове в бакалавърските програми.

Студентите ще бъдат запознати с основните източници на икономическа и статистическа информация, както и с начините за работа с тях, включително – с публикациите на Евростат, Националния статистически институт, БНБ, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. Ще бъдат посочени и релевантни уеб-сайтове в Интернет.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

2) могат:

• свободно да боравят с фундаменталния концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската световната икономики.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I раздел: Микроикономика

1. Икономическата теория – предмет, структура, методология и инструменти на анализа. Основни икономически проблеми. Граница на производствените възможности. Икономически избор и алтернативни разходи.

2. Пазарното търсене и неговите детерминанти. Закон за търсенето. Крива на търсенето и причини за нейното преместване.

3. Пазарното предлагане и неговите детерминанти. Закон за предлагането. Крива на предлагането и причини за нейното преместване.

4. Пазарно равновесие. Отражение на промените в търсенето и предлагането върху пазарното равновесие. Пазарното равновесие в текущ, краткосрочен и дългосрочен период. Еластичност на търсенето и предлагането. Видове еластичност.

5. Теория за пазарното предлагане. Икономически и счетоводни разходи. Счетоводна, нормална и икономическа печалба. Производство и разходи. Краткосрочен и дългосрочен период на производството. Постоянни и променливи разходи. Видове печалба. Излишък на производителя.

6. Съвършена конкуренция. Предпоставки. Фирмено поведение в краткосрочен и дългосрочен план при съвършена конкуренция. Оценка на съвършената конкуренция. 7. Несъвършена конкуренция. Видове. Разлика между съвършена и несъвършена конкуренция. Чист монопол. Фирмено поведение при чист монопол. Естествен монопол. Ценова дискриминация и държавна намеса при монопол. Монополистична конкуренция. Олигопол и видове олигополни структури.

II раздел: Макроикономика

8. Въведение в макроикономиката – предмет, цели, задачи, методология. Макроикономически въпроси и проблеми. Политически цели и макроикономически политики. Макроикономическата система и нейните компоненти.

9. Измерване на съвкупния продукт и доход. Брутен вътрешен продукт (БВП) и методи за неговото измерване - производствен, разходен, доходен. Други измерители на икономическата активност – брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП.

10. Бизнес цикъл и неговите фази. Теории за икономическия цикъл.

11. Заетост и безработица – основни понятия. Аналитични показатели за икономическа активност. Видове безработица. Потенциален БВП. Икономически растеж – източници и фактори.

12. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация. Индекс на потребителските цени. Видове инфлация и нейното отражение върху икономиката.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Сотирова, Е. и Л. Йотова (2008). Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2012). Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. (2014). Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2014). Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. (2015). Да разбираме икономиката. Издателство на НБУ, София.

Средства за оценяване:

50% тест.

50% писмена задача.