BAMB517 Проект:"Управление на маркетинга в компаниите"

Анотация:

Целта на курса е да обобщава получените теоретични знания в областта на маркетинга и им придава подчертана практическа насоченост.

Целта на курса е студентите да приложат напрактика получените задълбочени знания за методологията на разработване, оценка, избор и леализиране на маркетингови стратегии и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Целта е да се приложат напрактика в логическа последователност стратегическите аспекти на маркетинговия процес: същността, характеристиките и етапите на стратегическо маркетинговото планиране, методологията на стратегическите маркетингови анализи, съдържанието и структурата на маркетинговата стратегия и процеса на нейното формулиране и оценка, класифицирането на маркетинговите стратегии според различни критерии, особеностите на проектиране на маркетинговата организационна структура и на маркетинговия контрол.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

методологията на осъществяване на маркетингови анализи:вътрешни и външни

методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

проектиране на маркетингова организационна структура

основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

2) могат:

да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на различни организации.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

Увод (посочват се целта и задачите на проекта, анализиран обект, използвана литература, източници, от които са използвани данните)

1.Представяне на компанията /бизнес описание, пазарна активност, пазарен дял/.

2.Управление на маркетинга- същност и значение. Процес на разработване на маркетингова стратегия.

3.Същност на целите и фактори, влияещи при определянето им. Организационно значение на целите. Цели и времеви хоризонт. Фирмени и маркетингови цели на компанията, която се анализира.

5.Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на компанията. Маркетинговата стратегия и повишаване на акционерната стойност. Маркетинговата стратегия и рентабилността. Маркетинговата стратегия и позиционирането на фирмата.Маркетинговата стратегия и устойчивите конкурентни предимства. Маркетинговата стратегия и потребителите.

6.Анализ на различните маркетингови стратегии в компанията:

*Маркетингови стратегии според конкурентното предимство - стратегия на общо разходно лидерство; стратегия на диференциация; стратегия на фокусиране - предимства, недостатъци , условия на прилагане.

*Маркетингови стратегии според ролята на пазара - стратегии за пазарни лидери, последователи, предизвикатели, нишъри.

*Маркетингови стратегии според жизнения цикъл на продукта - стратегии във фаза въвеждане, растеж,зрялост и упадък.

*Маркетингови стратегии според глобалните възможности и предизвикателства.

*Маркетингови стратегии по елементите на маркетинговия микс.

7.Анализ на маркетинговия контрол в компанията. Анализ на техниките за мониторинг на маркетинговата дейност.

Заключение и препоръки за усъвършенстване на управлението на маркетинга в компанията.

Методически апарат за разработване на проекта

1) Компанията трябва да е реално функционираща на българския или на международния пазар.

2) Задължително е включването на абсолютно всички елементи, посочени по-горе за изготвяне на проекта.

3) Проектът, освен задължителните елементи, съдържа и аналитични заключения, както и някои препоръки за подобряването на продуктовата политика.

4) Обемът на проекта е не по-малко от 20 стр., вкл. заглавната страница и съдържанието му.

Структура на проекта

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на курсовия проект

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Съдържателната част на проекта включва:

a) Увод

b) Същинска част

c) Заключение и препоръки.

4. Курсовият проект включва в края списък "Използвана литература и информационни източници".

Литература по темите:

1. Котлър, Ф. 2002. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. "Класика и стил".

2. Ламбен, Ж.-Ж. 2006. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг. Питер.

3. Младенова, Г. 2006. Маркетингово планиране. УИ "Стопанство".

4. Младенова, Г. 2000. Маркетингови анализи. Тракия-М.

5. Допълнителна

6. Дейан, А. 2003. Изучение рынка, Питер.

7. Дибб, С. 2001. Практическое руководство по сегментирования рынка. Питер.

8. Диксон, П. 1998. Управление маркетингом. Бином.

9. Доил, Питер. 2001. Маркетинг, ориентированньi на стоимость, Питер.

10. Дракър, П. 2002. Ефективното управление. Класика и стил.

11. Дракър, Питър. 2002. Практика на мениджмънта. Класика и стил.

12. Желев, С. 2000. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия-М.

13. Залтман, Дж. 2006. Как мислят потребителите? Незаменими прозрения за "манталитета" на пазара. Класика и стил.

14. Иванов, П. 2004. Цели, стратегии и тактики в маркетинга, ИСК.

15. Изкуството на войната: древни китайски трактати. 2001. ИК"Труд".

16. Класова, Св., кол. 2002. Маркетинг. УИ"Стопанство".

17. Котлър, Ф. 2000. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. "Класика и стил".

18. МакДональд, М. 2003. Стратегическое планирование маркетинга. Питер.

19. Макнийли, Мак. 2002. Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса. Фокус.

20. Портър, М. Е. 2004. Конкурентното предимство на нациите. Класика и стил.

21. Прайд, У. , Феръл, О. 1994. Маркетинг: концепции и стратегии. Форком.

22. Рийс, Ал. 2002. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. Класика и стил.

23. Траут, Джак, С. Ривкин. 2000. Бъди различен или умри. Кръгозор.

24. Хетън, Анджела. 2001. Планирането в маркетинга. Инфодар

25. Чан Ким, Моборньо. 2006. Стратегията "Син океан", Локус.

26. Aaker, David A. Strategic Market Management. 6-th ed., John Wiley and Sons.

27. Ambler T. 2000. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing.

28. Hamel G. 2000. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.).

29. Hamel G., Prahalad C.K. 1994. Competing for the Future. HBSP, Boston (Mass.).

30. Lenskold, James D. Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer, and Corporative Profitability, McGraw Hill, 2003.

31. Lynch R. 1994. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN.

32. McDonald Malcolm. 1995. Marketing Plans. How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford (UK): Butterworth- Heineman Ltd.

33. Mercer, D. 1998. Marketing Strategy - the Challenges of the External Environment. Penguin Books.

34. Peter J. P. 1998. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill.

35. Периодични издания: European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), в-к Капитал, в-к Пари, електронни списания и др.

Средства за оценяване:

Оценката на проекта се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на проекта, предадена в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на проекта пред комисия.