EEMB045 Проект: Антропогенно въздействие върху защитените територии

Анотация:

Настоящият курс има за цел да даде на студентите възможност да приложат на практика своите теоретични познания в областта на защитените територии и зони чрез самостоятелната им работа по зададена от преподавателя тема върху антропогенните фактори, оказващи негативно влияние или допринасящи за опазването на тези територии и зони.

В началото на семестъра преподавателя възлага теми на студентите за разработване на цялостни проекти, които се обявяват и в Мудъл. Препоръчва се литература според възложената тема.

По време на разработването на проектите студентите имат възможност да използват базата данни на Лабораторията по природни бедствия и рискове, както и специализираната апаратура и литература. Също така текущо и при необходимост се консултират с преподавателя.

След разработването на проектите студентите ги презентират, дискутират и защитават, за да бъдат финално оценени.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ще придобият нови знания относно антропогенните фактори, влияещи върху защитеите територии и зони – както отрицателните въздействия, тка и възможностите за тяхното опазване;

2) могат:

• ще могат да приложат наученото в теоретичните курсове

• ще умеят да разработват проекти и да боравят със специализирана литература.


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да имат базисни познания в областта на защитените територии и зони.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се актуализира всеки семестър и се обявява в Мудъл

Литература по темите:

Според темата се актуализира в Мудъл всеки семестър

Средства за оценяване:

Проект - 100%