EEMB032 Практика: Защитени територии

Анотация:

Курсът представлява практическо занятие - извършване на определен набор от дейности по изпълнението на професионални задачи под ръководството на преподавател. Целта е провеждане на теренно проучване в защитена територия и запознаване с нейните характеристики и управление. Протича от две до четири седмици и завършва с представяне на резултатите от възложените задачи и тяхното обсъждане.

Провеждане:

Провеждане на практическо теренно занятие – в защитена територия и запознаване с нейните характеристики и управление.

Цели на обявяването на защитената територия.

Обявяване. Промени.

Управление на защитената територия

Оценка на състоянието на защитената територия

Анализиране екологичното състояние на защитената територия

Констатации

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Българското законодателство в областта на защитените територии (категории защитени територии, управление на защитените територии, обявяване на защитените територии, планове за управление на защитените територии и т.н.)

• Международното законодателство в областта (Конвенции, защитени територии от ЮНЕСКО – биосферни резервати и т.н.)

• Къде могат да търсят информация за защитените територии (институции, литература, интернет ресурси и др.)

• Проблеми на защитени територии в България.

2) могат:

• Да участват в управлението на защитени територии;

• Да извършват мониторинг и да правят предложения за превантивни дейности в

защитените територии;

• Да сформират и ръководят работни екипи за работа в областта на защитените територии (обосноваване, обявяване, оценка на антропогенен натиск от страна на туристи, посетители и др.)

• Да презантират успешно защитените територии, да ги популяризират в международен мащаб.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Посещението на обект, заданията и литературата се актуализират всеки семестър и се обявяват в Мудъл.

Литература по темите:

Литературата се актуализира всеки семестър и се обявява в Мудъл.

Средства за оценяване:

Практическа задача - 50%

Разработка - 50%