EEMB001 Екология

Анотация:

Това е първият от поредицата курсове по екология в рамките на програмата. Запознава студентите с основни понятия в екологията, нейната история, настояще и бъдеще.Представени са основни принципи на теоретичната екология и важни екологични закони.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да усвоят основни понятия в екологията, да приемат съвременната екология като съзвездие от науки, да получат основни познания за структурата и функционирането на биологичните системи на всички равнища на организация на живото вещество.

Да усвоят методите за определяне и преценка на основни екологични фактори
Предварителни изисквания:
Да имат познания по биология на гимназиално равнище

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Екологията - история, съвременност и бъдеще -2 часа

2. Биоекологията или класическа екология - как я разбираме днес - 2 ч.

3. Созологията и нашето общо бъдеще - 2 ч.

4. Обсъждане на филма " Състояние на планетата",І,ІІ и ІІІ част

5. Жизнена среда. Екологични фактори, Закон за минимума и закон за толерантността - 2 ч

6. Абиотични фактори. Климатични фактори - 2 ч.

7. Характеристика на почвите и водата като екологични фактори - 2 ч

8. Биотични фактори. Хомотипични и хетеротипични реакции - 2 ч.

9. Популация - 2 ч

10. Биоценоза - 2 ч

11. Екосистема. Природни антропогенни екосистеми - 2 ч

12. Биосфера и техносфера - 2 ч

Литература по темите:

Байков, Б., Екология за всеки , С., Планета-3, 2000

Байков, Б., Eкология - в електронен вариант в МООДLE, 2010

Средства за оценяване:

Текущо оценяване с писмени работи след 4, 9 и 14 лекция по теми предварително обсъдени със студентите и представляващи част от лекционния материал. Оценка се поставя при минимум 2 участия с писмени работи

Реферат по една от темите от лекциите, като темата предварително се съгласува с ръководителя на курса. Рефератът е в обем 8-12 компютърни страници с материали извън учебника, представен на халтиен носител и на диск. В деня на изпита рефератът се обсъжда и на база качествата му и обсъждането се оформя изпитната оценка.